اولین سمینار شیمی کاربردی ایران

اولین سمینار شیمی کاربردی ایران در تاریخ 1 تا 2 شهریور وبا همکاری انجمن شیمی ایران در دانشگاه تبریزبرگزار خواهد شد.

محورهای همایش به شرح ذیل می باشند:

 • شیمی کاتالیست
 • شیمی و فناوری پلیمر
 • صنایع شیمیایی و نوآوری های صنعتی
 • شیمی و صنایع دارویی
 • فیتوشیمی
 • کاربرد شیمی در صنایع غذایی
 • تصفیه آب و پساب
 • شیمی و فناوری رنگ
 • کاربرد شیمی در انرژی های تجدید پذیر
 • کاربرد شیمی در حفاظت محیط زیست
 • کاربرد نانو فناوری در صنایع شیمیایی
 • شیمی صنایع نفت و پتروشیمی
 • الکتروشیمی صنعتی و خوردگی
 • شیمی و فناوری چرم
 • مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی
 • ایمنی در شیمی و صنایع شیمیایی

برای اطلاعات بیشتر به سایت سمینار مراجعه نمایید . conf.isc.gov.ir/sche12

__________________________________