کد مرک 112223 الی 116485

فروش ،پذیرش سفارش و  واردات کلیه محصولات مرک آلمان با نام و کدهای زیر توسط شرکت کیمیانوآورآزما برای مشتریان محترم انجام می پذیرد :

112223 Sulfuric acid 100% for conductivity measurements LAB
112230 Lithium nitrate 98+
112233 L-Lysine monohydrate for biochemistry
112237 Manganese powder 99+
112239 Agarose for nuclein acid electrophoresis (range of molecular weight < 1000 bp)
112240 Melibiose monohydrate for biochemistry
112254 Molybdenum powder 99+
112257 Molybdenum(IV) sulfide 98+
112264 di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate 99+
112268 Octyl sulfate sodium salt for surfactant tests
112274 Sodium thioantimonate(V) nonahydrate LAB
112276 Neodymium(III) oxide 99+
112277 Nickel powder 99+
112285 Niobium(V) chloride 98+
112292 Sodium 1-octanesulfonate for surfactant tests
112298 Triton® X-100 for gas chromatography
112310 Silicon standard solution traceable to SRM from NIST acidic, (NH4)2SiF6 in H2O 1000 mg/l Si CertiPUR®
112321 Samarium(III) oxide 99+
112327 LEUCOGNOST® mixture of fixatives fixative for enzyme cytochemistry
112349 Tantalum powder 99+
112352 Tantalum(V) chloride 99+
112356 Tellurium dioxide 99.5+
112363 Silica gel 60 WRF254s, 0.1 mm 25 HPTLC plates 20 x 10 cm for AMD acc. to DIN 38407-F11
112374 Thrombin (from bovine plasma) 50 NIH-U/mg for biochemistry EC 3.4.21.5
112379 Titanium fine powder 98+
112384 Titanium hydride fine powder 98+
112392 Vanadium powder 99+
112393 Vanadium(III) chloride 99+
112400 Bismuth powder particle size < 150 µm (> 100 mesh ASTM) 99+
112403 Bismuth(III) chloride 98+
112406 Tungsten fine powder 99+
112410 Ytterbium oxide 99+
112411 Yttrium powder 97+
112412 Yttrium oxide 99+
112416 Tin(II) sulfate LAB
112422 N-Acetyl-L-cysteine for biochemistry
112450 Hafnium(IV) oxide UV tablets grey, about 2 g (HfO2) Patinal®
112463 Ion exchanger Amberlite® IRA-402 (strongly basic anion exchanger), Cl¯ form
112469 Holmium(III) oxide LAB
112488 N-Acetyl-DL-tryptophan EMPROVE® Ph Eur,BP
112513 Trifluoroacetic anhydride for gas chromatography
112516 Yttrium(III) nitrate hexahydrate 99+
112518 Florisil® (0,150-0,250 mm) for column chromatography
112523 Lactalbumin hydrolysate enzymatically hydrolyzed for microbiology
112533 Dodecyl sulfate sodium salt for biochemistry and surfactant tests
112535 Maximum Recovery Diluent for microbiology
112537 UV lamp 254 nm for thin-layer chromatography
112539 Silicon monoxide pieces larger than 50 mm Patinal®
112553 Coomassie® Brilliant blue R 250 (C.I. 42660) for electrophoresis Trademark of Imperial Chemical Industries PLC
112571 CN F254s 25 HPTLC plates 20 x 10 cm
112572 NH2 25 HPTLC plates 20 x 10 cm
112576 Chemizorb® Hg absorbent for mercury
112587 BRILA broth for microbiology Fluorocult®
112588 Lauryl sulfate broth for microbiology Fluorocult®
112630 Spectromelt® A 100 di-lithiumtetraborate
112635 Parteck® Delta M (Mannitol) EMPROVE® Ph Eur,BP,JP,USP,E 421
112636 Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)
112647 Antistatic device for earthing metal containers when dispensing and filling with flammable solvents
112668 DIOL F254s 25 HPTLC plates 10 x 10 cm
112936 Oxidizing decomposition reagent for compounds containing P and N Oxisolv®
112937 Tap (PE) attachable, self-venting, for 5 l, 10 l and 25 l PE canisters with KS 60x6 external thread
112938 Tap (PE) self-venting, for vessels with 3/4" internal thread (2" to 3/4" reducer supplied)
112939 Lactose Standard 5 % solid water standard for coulometric/volumetric Karl Fischer Titration and Karl Fischer oven
112979 BIOQUANT® Total dietary fiber reagent kit for 100 determinations
112994 Florisil® (0.150-0.250 mm) for residue analysis
112996 Spectromelt® A 20 lithium metaborate
112997 Chromium powder less than 0.3 mm (Cr) Patinal®
113051 SCHAEDLER agar for the cultivation and isolation of anaerobic bacteria Merckoplate®
113108 Plate count agar for determining the total bacterial count Merckoplate®
113110 Titriplex® VS (Diethylenetriaminepentaacetic acid) USP
113116 Yeast extract agar acc. to ISO 6222 and Swedish Standard SS 028171 for microbiology
113124 RP-18 WF254s 25 HPTLC plates 10 x 10 cm
113126 Silicon dioxide highly dispersed extra pure Ph Eur,NF,E 551
113134 Hydrochloric acid c(HCl) = 3,571 mol/l (1/0,28 N)
113136 Hydrochloric acid c(HCl) = 0,357 mol/l (1/2,8 N)
113171 HPLC Starter kit
113175 Spectromelt® A 1000 Li2B4O7 + 0,07% LiBr
113187 Silica gel 60 F254 25 HPTLC plates 5 x 10 cm with concentrating zone 5 x 2.5 cm
113192 NH2 F254s 25 HPTLC plates 20 x 10 cm
113194 Urotest AB test strips for the detection of antibacterial substances (inhibitors) in urine
113203 UV lamp for microbiology
113212 Acetonitrile for DNA synthesis (<= 30 ppm H2O)
113300 Bactident® Oxidase 50 test strips for the testing of cytochromoxidase in microorganisms
113301 Bactident® Aminopeptidase 50 test strips for the testing of L-alanine aminopeptidase in microorganisms
113303 Bactident® E. coli rapid identification kit for E. coli for microbiology
113306 Bactident® Coagulase Rabbit plasma with EDTA, lyophilized
113311 CULTURA mini incubator (220 V) for microbiology
113312 MULTIRACK for CULTURA mini incubator
113313 Glass bottles, 500 ml PE-coated with S 40 screw cap
113314 Glass bottles 1 l PE-coated with S 40 screw cap
113350 2-Propanol for preparative chromatography Prepsolv®
113351 Methanol for preparative chromatography Prepsolv®
113353 Ethyl acetate for preparative chromatography Prepsolv®
113358 Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv®
113359 Chloroform-D1 with TMS (1 vol.%), deuteration degree min. 99.5 % for NMR spectroscopy (stabilized with silver)
113363 Trifluoroacetic acid-D1 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy Uvasol®
113364 Tetrahydrofuran-D8 deuteration degree min 99.5% for NMR spectroscopy
113365 Formic acid-D2 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy
113366 Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy
113368 Toluene-D8 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy
113386 Hydrochloric acid fuming 37% GR for analysis max. 0,001 ppm Hg
113404 BROLACIN agar Bromothymol blue-lactose-cystine agar for microbiology Merckoplate®
113405 MUELLER-HINTON agar for testing the sensitivity of clinically important pathogens Merckoplate®
113414 Blood agar for the isolation and cultivation of various fastidious microorganisms Merckoplate®
113421 Blood agar for the isolation an cultivation of various fastidious microorganisms Merckoplate®
113423 Malt extract agar with chloramphenicol and gentamycin for the detection and isolation of pathogenic fungi
113488 Plate count agar for determining the total bacterial count Merckoplate®
113496 Minimal glucose agar for mutagenicity tests acc. to AMES for the examination of chemical components for
113499 CASO agar Casein peptone-soymeal peptone agar for the enumeration and isolation of microorganisms
113571 MUELLER-HINTON agar with blood for testing the sensitivity of clinically important pathogens Merckoplate®
113573 Malt extract agar for the detection and isolation of yeasts and moulds Merckoplate®
113574 Isotonic sensi agar for testing the sensitivity of clinically important pathogens Merckoplate®
113575 SCHAEDLER-KV agar for the isolation of Gram-negative anaerobic bacteria Merckoplate®
113576 BARNES agar Enterococcus selective agar acc. to BARNES for the detection and isolation of enterococci
113578 Yersinia selective agar acc. to SCHIEMANN (CIN agar) for the selective cultivation of Yersinia Merckoplate®
113579 Campylobacter selective agar for the isolation of Campylobacter Merckoplate®
113580 GASSNER agar Water blue-metachrome yellow-lactose agar acc. to GASSNER for the detection and isolation of
113582 CASO agar Casein peptone-soymeal peptone agar for the enumeration and isolation of microorganisms
113682 Anaerocult® C mini for microbiology gas generator system for incubation of one to two Petri dishes in a
113713 1,2-Dichloroethane for liquid chromatography LiChrosolv®
113720 Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy
113723 Substance H1 tablets about 6 g Patinal®
113724 RP-18 F254s 25 HPTLC plates 10 x 10 cm
113725 RP-8 F254s 25 HPTLC plates 10 x 10 cm
113726 RP-2 F254s 25 HPTLC plates 10 x 10 cm
113727 Silica gel 60 F254 25 HPTLC plates 10 x 10 cm with concentrating zone 10 x 2.5 cm
113728 Silica gel 60 F254 50 HPTLC plates 20 x 10 cm with concentrating zone 20 x 2.5 cm
113732 Glucose dehydrogenase (from Bacillus megaterium recombinant) lyophilized 250 U/vial for biochemistry EC
113733 Dry suspension for tablet coating light
113741 Lactophenol blue solution for staining fungi
113748 Silica gel 60 25 HPTLC plates 10 x 10 cm with concentrating zone 10 x 2.5 cm
113749 Silica gel 60 50 HPTLC plates 20 x 10 cm with concentrating zone 20 x 2.5 cm
113753 Acetonitrile-D3 deuteration degree min. 99,96% for NMR spectroscopy
113760 Dodecyl sulfate sodium salt LAB
113792 Silica gel 60 F254, 1 mm 15 PLC plates 20 x 20 cm with concentrating zone 20 x 4 cm
113793 Silica gel 60 F254, 2 mm 12 PLC plates 20 x 20 cm with concentrating zone 20 x 4 cm
113794 Silica gel 60 F254, 0.5 mm 20 PLC plates 20 x 20 cm with concentrating zone 20 x 4 cm
113795 Thrombo count reagent solution for thrombocyte counting
113807 Anaerocult® P for microbiology for generating an anaerobic atmosphere in the single Petri dish
113825 Brain heart agar for the cultivation of fastidious microorganisms
113829 Anaerocult® A for microbiology (Reagent for the generation of an anaerobic medium in anaerobic jars)
113861 Dihexyl sodium sulfosuccinate standard surfactant for the determination of wetting power by immersion according
113892 Arginine broth acc.to SCHUBERT (ABGP medium) for microbiology
113894 Silica gel 60, 0.5 mm 20 PLC plates 20 x 20 cm
113895 Silica gel 60 F254, 1 mm 15 PLC plates 20 x 20 cm
113898 Standard oil for atomic absorption spectroscopy
113900 LiChroprep® RP-18 (40-63 µm) for liquid chromatography
113901 LiChroprep® RP-18 (15-25 µm) for liquid chromatography
113902 LiChroprep® RP-18 (5-20 µm) for liquid chromatography
113903 LiChroprep® RP-8 (15-25 µm) for liquid chromatography
113904 LiChroprep® Si 100 25-40 µm for liquid chromatography
113905 LiChroprep® Si 60 (40-63 µm) for liquid chromatography
113911 Eusolex® T
113919 XLT4 agar (Base) for microbiology
113925 LiChroprep® NH2 (25-40 µm) for liquid chromatography
113934 Spectromelt® C 20 grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
113953 LiChrosorb® CN (10 µm)
113959 LiChroprep® CN (40-63 µm) for liquid chromatography
113967 LiChrosorb® CN (5 µm)
113969 LiChrosorb® CN (7 µm)
113972 LiChrosorb® DIOL (7 µm)
113973 LiChroprep® DIOL (40-63 µm) for liquid chromatography
113974 LiChroprep® NH2 (40-63 µm) for liquid chromatography
113990 Spectromelt® C 10 Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
113999 RAMBACH® agar for the identification of Salmonella Merckoplate®
114226 Anaeroclip® for microbiology
114236 Spare filters for EXtrelut® NT1 prepacked glass columns
114237 Spare filters for EXtrelut® NT 3 prepacked glass columns
114242 Potassium tetrathionate for microbiology
114266 Polyvinyl alcohol protective colloid for argentometric titration
114275 Ponceau S (C.I. 27195) for electrophoresis
114282 Palladium standard solution traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Pd CertiPUR®
114291 Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
114294 Protein standard mixture VII (pH range 2.4-5.65) for isoelectric focussing
114296 RP-18 W 25 HPTLC plates 10 x 20 cm
114394 Sulfite Cell Test Method: photometric 1.0 - 20.0 mg/l SO3²¯ Spectroquant®
114400 Ammonium Test Method: colorimetric, acc. to Neكler, with colour card and comparator block with long test tubes
114401 Chloride Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 5 - 10 - 20 - 40 - 75 -
114402 Chromate Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 0.005 - 0.01 - 0.02 -
114404 Iron Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0
114406 Manganese Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 0.03 - 0.06- 0.1 -
114408 Nitrite Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 0.005 - 0.012 - 0.02 -
114410 Silicate (Silicic Acid) Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 0.01 -
114411 Sulfate Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 25 - 50 - 80 - 110 -
114412 Zinc Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 -
114413 Aluminium Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 0.07 - 0.12 - 0.2 -
114414 Copper Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 0.05 - 0.08 - 0.12 -
114416 Sulfide Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 0.02 - 0.04 - 0.06 -
114417 Cyanide Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 0.002 - 0.004 - 0.007
114418 Copper Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 -
114420 Nickel Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 0.02 - 0.04 - 0.07 - 0.1 -
114421 Color Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with long test tubes 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50
114423 Ammonium Test Method: colorimetric, indophenol blue, with colour card and comparator block with short test tubes
114424 Nitrite Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 -
114428 Ammonium Test Method: colorimetric, indophenol blue, with colour card and comparator block with long test tubes
114429 Cyanide Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 0.03 - 0.06 - 0.1 -
114434 Chlorine Test (free chlorine)
114438 Iron Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 -
114443 Calcium Test Method: colorimetric with colour card and comparator block with short test tubes 3 - 6 - 9 - 12 - 18 -
114445 Phosphate Test Method: colorimetric, PMB, with colour card and comparator block with long test tubes 0.015 - 0.03
114449 Phosphate Test Method: colorimetric, VM, with colour card and comparator block with short test tubes 1.0 - 2.0 -
114500 Formaldehyde Cell Test Method: photometric 0.10 - 8.00 mg/l HCHO Spectroquant®
114537 Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant®
114538 COD solution A for Cat. Nos. 14540 and 14541 0.3 ml per determination
114539 COD solution B for Cat. No.: 14541
114540 COD Cell Test Method: photometric 10 - 150 mg/l Spectroquant®
114541 COD Cell Test Method: photometric 25 - 1500 mg/l Spectroquant®
114542 Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 18.0 mg/l NO3-N
114543 Phosphate Cell Test Method: photometric, PMB 0.05 - 5.00 mg/l PO4-P
114544 Ammonium Cell Test Method: photometric 0.5 - 16.0 mg/l NH4-N 0.6 - 20.6 mg/l NH4+ Spectroquant®
114546 Phosphate Cell Test Method: photometric, VM 0.5 - 25.0 mg/l PO4-P BR 1.5 - 76.7 mg/l PO4³¯
114547 Nitrite Cell Test Method: photometric 0.010 - 0.700 mg/l NO2-N
114548 Sulfate Cell Test Method: photometric 5 - 250 mg/l SO4²¯ Spectroquant®
114549 Iron Cell Test Method: photometric 0.05 - 4.00 mg/l Fe Spectroquant®
114551 Phenol Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Spectroquant®
114552 Chromate Cell Test Method: photometric 0.05 - 2.00 mg/l Cr 0.11 - 4.46 mg/l CrO4 Spectroquant®
114553 Copper Cell Test Method: photometric 0.05 - 8.00 mg/l Cu Spectroquant®
114554 Nickel Cell Test Method: photometric 0.10 - 6.00 mg/l Ni Spectroquant®
114555 COD Cell Test Method: photometric 500 - 10000 mg/l Spectroquant®
114556 Nitrate Cell Test in seawater Method: photometric 0.10 - 3.00 mg/l NO3-N
114557 Fluoride Cell Test Method: photometric 0.10 - 1.50 mg/l F¯ Spectroquant®
114558 Ammonium Cell Test Method: photometric 0.20 - 8.00 mg/l NH4-N 0.26 - 10.30 mg/l NH4+ Spectroquant®
114559 Ammonium Cell Test Method: photometric 4.0 - 80.0 mg/l NH4-N 5.2 - 103.0 mg/l NH4+ Spectroquant®
114560 COD Cell Test Method: photometric 4.0 - 40.0 mg/l Spectroquant®
114561 Cyanide Cell Test Method: photometric 0.010 - 0.500 mg/l CN Spectroquant®
114562 Potassium Cell Test Method: photometric 5.0 - 50.0 mg/l K Spectroquant®
114563 Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 25.0 mg/l NO3-N
114564 Sulfate Cell Test Method: photometric 100 - 1000 mg/l SO4²¯ Spectroquant®
114566 Zinc Cell Test Method: photometric 0.20 - 5.00 mg/l Zn Spectroquant®
114567 Replacement filter for EXtrelut® NT 20 HDPE columns
114582 mEC-broth with Novobiocin for microbiology
114598 Fluoride Test Method: photometric 0.10 - 20.0 mg/l Spectroquant®
114602 Soil Laboratory 3 x N/pH Nitrogen and pH (lime requirement) Agroquant®
114613 Digestion basis set
114614 Connection tubing
114615 Digestion vessel 30 ml
114616 Rupture discs
114617 Closing cap
114618 PTFE protection foils
114622 Tin Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Sn Spectroquant®
114651 Copper Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.15 - 0.3 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.2 - 1.6
114652 Total Hardness Test in freshwater Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck®
114653 Carbonate Hardness Test in freshwater and seawater Method: titrimetric with dropping bottle Aquamerck®
114657 Ammonium Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 mg/l NH4+
114658 Nitrite Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.05 - 0.15 - 0.25 - 0.5 - 1.0 mg/l
114660 Iron Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 mg/l
114661 Phosphate Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3
114662 Oxygen Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 12 mg/l
114663 Oxygen Reaction Bottle Aquamerck®
114667 PC cable for photometers NOVA 30, NOVA 60, NOVA 400, SQ 200, and SQ 300 (for serial interface)
114669 pH Test in the swimming pool Method: colorimetric with colour card pH 6.5 - 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.6 - 7.8 - 8.2
114670 Chlorine Test in freshwater and seawater Method: colorimetric with colour card 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 - 2 mg/l Cl2
114675 CombiCheck 20 for checking the quality of photometric methods for ammonium, chloride, CSB, nitrate, phosphorus
114676 CombiCheck 10 for checking the quality of photometric methods for ammonium, chloride, CSB, nitrate, phosphorus
114677 CombiCheck 30 for checking the quality of photometric methods for cadmium, iron, copper and manganese
114678 Formaldehyde Test Method: photometric 0.02 - 8.00 mg/l HCHO Spectroquant®
114679 COD solution A for 114555; 2.20 ml per determination
114680 COD solution B for 114555; 1.80 ml per determination
114681 COD solution B for 114560; 2.85 ml per determination
114682 COD solution B for 114540; 2.85 ml per determination
114683 Residual hardness Cell Test Method: photometric 0.50 - 5.00 mg/l Ca
114685 Positive displacement pipette 0.050 - 0.250 ml 0.050-ml graduations
114686 Tips and pistons for positive-displacement pipette 1.14685.0001
114687 Crack Set 10 for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc Spectroquant®
114688 Crack Set 10C for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc Spectroquant®
114689 CombiCheck 70 for checking the quality of photometric methods for ammonium, CSB and nitrogen Spectroquant®
114690 COD Cell Test Method: photometric 50 - 500 mg/l Spectroquant®
114691 COD Cell Test Method: photometric 300 - 3500 mg/l Spectroquant®
114692 CombiCheck 40 for checking the quality of photometric methods for aluminium, lead, chromium, nickel and zinc
114693 PhotoCheck color solution in round cells for photometer testing Spectroquant®
114694 Oxygen Cell Test Method: photometric 0.5 - 12.0 mg/l O2 Spectroquant®
114695 CombiCheck 50 for checking the quality of photometric methods for ammonium, CSB and nitrogen Spectroquant®
114696 CombiCheck 60 for checking the quality of photometric methods for chloride and CSB Spectroquant®
114697 Surfactants (anion.) Cell Test Method: photometric 0.05 - 2.00 mg/l MBAS Spectroquant®
114722 PC cable for photometer SQ 118 (for parallel interface)
114723 Halogen lamp for Photometer SQ 118
114724 Empty cells 16 mm with screw caps 25 pcs Spectroquant®
114729 Phosphate Cell Test Method: photometric, PMB 0.5 - 25.0 mg/l PO4-P
114730 Chloride Cell Test Method: photometric 5 - 125 mg/l Spectroquant®
114731 Hydrogen peroxide Cell Test Method: photometric 2.0 - 20.0 mg/l H2O2 Spectroquant®
114737 ForMaxx Calcium carbonate 70 (calcium carbonate-sorbitol)
114738 CombiCheck 80 for checking the quality of photometric methods for CSB, nitrate and phosphorus Spectroquant®
114739 Ammonium Cell Test method: photometric 0.010 - 2.000 mg/l NH4-N 0.01 - 2.58 mg/l NH4+ Spectroquant®
114750 Ammonium Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.2 - 0.5 . 0.8 - 1.3 - 2.0 - 3.0 - 4.5 - 6 - 8 mg/l
114752 Ammonium Test Method: photometric 0.010 - 3.00 mg/l NH4-N
114753 Chloride Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 3 - 6 - 10 - 18 - 30 - 60 - 100 - 180 - 300 mg/l
114756 Chromate Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 - 0.2 - 0.35 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3 - 6 - 10 mg/l Cr
114758 Chromate Test Method: photometric 0.010 - 3.00 mg/l Cr
114759 Iron Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 0.8 - 1.2 - 2 - 3 - 5 mg/l
114761 Iron Test Method: photometric 0.005 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®
114763 Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant®
114764 Nitrate Cell Test Method: photometric, DMP 1.0 - 50.0 mg/l NO3-N
114765 Copper Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l
114767 Copper Test Method: photometric 0.02 - 6.00 mg/l Cu Spectroquant®
114768 Manganese Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.3 - 0.7 - 1.3 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 mg/l
114770 Manganese Test Method: photometric 0.010 - 10.00 mg/l Mn Spectroquant®
114771 Nitrate Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 mg/l
114773 Nitrate Test Method: photometric 0.2 - 20.0 mg/l NO3-N
114774 Nitrite Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3 - 6 - 10 mg/l
114776 Nitrite Test Method: photometric 0.002 - 1.00 mg/l NO2-N 0.007 - 3.28 mg/l NO2- Spectroquant®
114777 Sulfide Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 - 0.3 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mg/l S²¯
114780 Zinc Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.7 - 1 - 2 - 5 mg/l
114782 Zinc Test Refill pack for 1.14780.0001 and 1.14412.0001 Microquant®
114783 Nickel Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mg/l Microquant®
114785 Nickel Test Method: photometric 0.02 - 5.00 mg/l Ni Spectroquant®
114789 Sulfate Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 25 - 50 - 75 - 100 - 130 - 160 - 190 - 240 - 300 mg/l
114791 Sulfate Test Method: photometric 25 - 300 mg/l SO4²¯ Spectroquant®
114792 Silicate (Silicic Acid) Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10
114794 Silicate (Silicic Acid) Test Method: photometric
114798 Cyanide Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.03 - 0.07 - 0.13 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 5 mg/l
114800 Cyanide Test Method: photometric 0.002 - 0.500 mg/l CN Spectroquant®
114801 Chlorine Test (free and total chlorine)
114803 Chlorine Test
114815 Calcium Test Method: photometric 5 - 160 mg/l Ca
114821 Gold Test Method: photometric 0.5 - 12.0 mg/l Au Spectroquant®
114822 Aluminium Test Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.1 - 0.2 - 0.35 - 0.5 - 0.75 - 1 - 2 - 3 - 6 mg/l Al
114824 Aluminium Test
114825 Aluminium Test Method: photometric 0.020 - 1.20 mg/l Spectroquant®
114826 Chlorine Test (free and total chlorine)
114831 Silver Test Method: photometric 0.25 - 3.00 mg/l Ag Spectroquant®
114832 Zinc Test Method: photometric 0.05 - 2.50 mg/l Zn Spectroquant®
114833 Lead Cell Test Method: photometric 0.10 - 5.00 mg/l Pb Spectroquant®
114834 Cadmium Cell Test Method: photometric 0.025 - 1.000 mg/l Cd Spectroquant®
114839 Boron Test Method: photometric 0.050 - 0.800 mg/l B Spectroquant®
114840 Phosphate Test Method: colorimetric, VM, with colour-disk comparator 1.5 - 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 20 - 40 - 100 mg/l
114842 Phosphate Test Method: photometric, VM 0.5 - 30.0 mg/l PO4-P
114843 Urea Test_for swimming pools Method: colorimetric with colour-disk comparator 0.3 - 0.6 - 1.0 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8
114845 Urea Test_in the swimming pool
114846 Phosphate Test Method: colorimetric, PMB, with colour-disk comparator 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 -
114848 Phosphate Test Method: photometric, PMB 0.010 - 5.00 mg/l PO4-P
114875 Collection vessel 500 ml for turn-table rack for MW 520 incl. lid and connections
114876 Rack for turn-table to hold a maximum of six digestion vessels for MW 520
114878 TOC Cell Test Method: photometric 5.0 - 80.0 mg/l Spectroquant®
114879 TOC Cell Test Method: photometric 50 - 800 mg/l Spectroquant®
114893
Fractogel® EMD Amino (M) for affinity chromatography, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
114894 Fractogel® EMD SE Hicap (M) strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
114895 COD Cell Test Method: photometric 15 - 300 mg/l Spectroquant®
114896 Iron Cell Test Method: photometric 1.0 - 50.0 mg/l Fe Spectroquant®
114897 Chloride Test Method: photometric 2.5 - 250 mg/l Spectroquant®
114901 Flat-bottomed tubes for Aquaquant® tests
114902 Flat-bottomed tubes for Microquant® and Aquamerck® tests
114942 Nitrate test in seawater Method: photometric 0.2 - 17.0 mg/l NO3-N
114944 Rectangular cells 50 mm
114946 Rectangular cells 10 mm
114947 Rectangular cells 20 mm
114962 PipeCheck solutions for checking the volume of pipettes Spectroquant®
114963 Crack Set 20 for the digestion of nitrogen (total) Spectroquant®
114964 Software Multi-Achat II for Windows for the transfer of photometric measurement data
114976 Chlorine test (high) in drinking water (free chlorine) Method: colorimetric, DPD, with colour-disk comparator 0.25 -
114977 Chlorine test (high) in drinking water Refill pack for 1.14976 Microquant®
114978 Chlorine test (low) in drinking water (free chlorine)
114979 Chlorine test (low) in drinking water
115029 M 17 broth acc. to TERZAGHI for microbiology
115031 Black A powder less than 0.3 mm Patinal®
115034 Salmonella agar acc. to ضNضZ for the cultivation of salmonella
115035 Cellulose F 25 HPTLC plates 10 x 10 cm
115036 Cellulose F 50 HPTLC plates 20 x 10 cm
115037 RP-18 25 HPTLC plates 20 x 10 cm with concentrating zone 20 x 2.5 cm for PAH determination acc. to DIN
115045 Meat liver agar for microbiology
115053 Calcium standard dissolved in oil c(Ca in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR®
115054 Potassium standard dissolved in oil c(K in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR®
115055 Copper standard dissolved in oil c(Cu in standard oil)= 1 g/kg CertiPUR®
115058 Sodium standard dissolved in oil c(Na in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR®
115061 Cobalt standard dissolved in oil c(Co in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR®
115064 Nickel standard dissolved in oil c(Ni in standard oil) = 1 g/kg CertiPUR®
115072 Phosphorus standard dissolved in oil c(P in standard oil) = 1g/kg CertiPUR®
115075 Multi-element standard I dissolved in oil c(Ba) = 8 g/kg; c(Ca) = 4 g/kg; c(Mg) = 1 g/kg; c(Zn) = 1,6 g/kg CertiPUR®
115079 Parteck® SI 200 (Sorbitol) EMPROVE® Ph Eur,BP,NF,E 420
115092 EXtrelut® NT packing material for the production of large extraction columns
115093 EXtrelut® NT Refill pack for column fillings EXtrelut® NT 20
115094 EXtrelut® NT 1 pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (0,1 - 1 ml
115095 EXtrelut® NT 3 pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (1 - 3 ml
115096 EXtrelut® NT 20 pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (20 ml sample)
115101 Silica gel 60 (0.063-0.100 mm) for column chromatography
115108 M 17 agar acc. to TERZAGHI for microbiology
115111 Silica gel 60 (0.015-0.040 mm) for column chromatography
115112 Anaerotest® for microbiology
115118 Ethylene glycol monomethyl ether for amino acid analysis
115127 Ion exchanger Amberlite® MB-3 mixed bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H+ form and strongly
115130 Ion exchanger Amberlite® IRC-50 (weakly acidic cation exchanger), H+ form
115131 Ion exchanger Amberlite® IR-120 (strongly acidic cation exchanger), H+ form
115156 ENDO agar for the detection and isolation of E.coli and coliforms Merckoplate®
115161 Histosec® pastilles (without DMSO) solidification point 56-58°C embedding agent for histology
115164 BPLS agar for the isolation of Salmonella Merckoplate®
115165 Ion exchanger Amberlite® MB-6113 mixed-bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H+ form and
115175 LEIFSON agar Deoxycholate citrate agar acc. to LEIFSON, modified for the isolation of salmonella and shigella
115177 Boiled blood agar (chocolate agar) for the cultivation and isolation of fastidious pathogenic bacteria Merckoplate®
115178 SS agar for the isolation of salmonellae and shigellae Merckoplate®
115184 XLD agar Xylose-lysine-deoxycholate agar for the isolation and differentiation of pathogenic Enterobacteriaceae
115195 Evaporation substance WR1 tablets weight about 0.35 g Patinal®
115198 Minimal glucose agar for mutagenicity tests acc. to AMES for the examination of chemical components for
115201 LiChroTest Standard samples for HPLC system qualification Set 5:Autosampler test
115213 Auto-Hemacolor® Staining set for automatic blood smear staining with the HEMA-TEK Slide Stainer
115224 1,2,4-Trichlorobenzene for chromatography LiChrosolv®
115226 N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance ACES
115227 N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid buffer substance ADA
115228 N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid buffer substance BES
115229 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid buffer substance CHES
115230 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulfonic acid buffer substance HEPPS
115231 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid sodium salt buffer substance HEPES-Na
115256 Adsorber resin Amberlite® XAD-4
115257 Adsorber resin Amberlite® XAD-7
115261 Ion exchanger Amberlyst® A-21 (weakly basic anion exchanger), OH¯ form
115262 Ion exchanger Amberlite® IRA-410 (strongly basic anion exchanger type II) Cl¯ form
115263 Ion exchanger Amberlite® LA-2 (liquid, weakly basic anion exchanger), OH¯-form
115265 Heating bath fluid for heating baths up to approx. 170°C
115276 MacCONKEY agar for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria Merckoplate®
115326 Silica gel 60 100 TLC plates 2.5 x 7.5 cm
115327 Silica gel F254 100 TLC plates 2.5 x 7.5 cm
115332 Sangodiff® G Staining foils for manual staining of blood smears
115333 Water for chromatography LiChrosolv®
115337 Silicon dioxide granules about 2.5-4 mm (SiO2) Patinal®
115338 Plate count skim milk agar for microbiology
115341 Silica gel 60 F254 500 TLC plates 2.5 x 7.5 cm
115345 Aluminium oxide granules about 1-3 mm (Al2O3) Patinal®
115348 Kjeldahl tablets (free of mercury and selenium) 5 g/tablet
115355 Cytological standard stain acc. to Szczepanik for microscopy CYTOCOLOR®
115363 Skim milk powder for microbiology
115368 TISAB solution for fluoride determination
115373 Exit cannulas for EXtrelut® NT 1 and EXtrelut® NT 3
115377 Magnesium fluoride granules about 2-3 mm (MgF2) Patinal®
115388 RP-8 F254s 25 TLC plates 20 x 20 cm
115389 RP-18 F254s 25 TLC plates 20 x 20 cm
115393 Male nuts for tube connection (o.d. 1/16") Lobar®
115395 Assembly kit complete Lobar®
115396 PTFE clamping rings with metal jackets for tube connection (o.d. 1/16") Lobar®
115419 Cetyl palmitate 15 (Cetylesterswax) Ph Eur,NF
115423 RP-18 F254s 50 TLC plates 10 x 20 cm
115424 RP-8 F254s 50 TLC plates 10 x 20 cm
115440 Isooctane for gas chromatography SupraSolv®
115444 Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) for electrophoresis
115445 LiChrospher® Si 60 F254s 25 HPTLC plates 20 x 10 cm
115455 Connecter dead-volume free complete with nuts for tube connection (o.d. 1/16") 5 pieces Lobar®
115474 ICP multi-element standard solution I (19 elements in dilute nitric acid) CertiPUR®
115480 Hyamine® 1622-solution for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l
115497 Triethanolamine for cosmetic use, extra pure NF
115498 RP-18 F254s 25 HPTLC plates 20 x 10 cm with concentrating zone 20 x 2.5 cm
115500 Acetonitrile extra pure
115525 RINGER tablets for the preparation of RINGER’S solution
115533 CULTURA mini incubator (110 V) for microbiology
115540 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (7 µm) HPLC cartridge
115545 Hibar® Knurled nuts for capillary connections 0,2 mm i.d. 0,5 mm e.d. with PVDF double cones
115546 Hibar® PVDF double cones for stainless steel capillary connections i.d. 0,2 mm, e.d. 0,5 mm
115547 Hibar® Flexible stainless-steel capillary i.d. 0,2 mm, e.d. 0,5 mm, length 25 cm
115552 Silica gel 60 WRF254s 25 HPTLC plates 20 x 10 cm
115576 Hibar® LiChroCART® Assembly tool for PTFE plumbing rings
115577 Immersion oil acc. to DIN ISO 8036-1 modified for microscopy
115622 EXtrelut® NT collection tubes with tapered bottom and screw cap normal capacity 15 ml for EXtrelut® NT 1 and
115626 ICP multi-element standard solution III (4 elements in dilute nitric acid) 1000 mg/l: Ba, Ca, Mg, Sr CertiPUR®
115627 Ion exchanger Amberlite® CG-50 I (weakly acidic cation exchanger), H+ form
115635 Ion exchanger Amberlyst® 15 (strongly acidic cation exchanger), H+ form
115640 Aldehyde dehydrogenase (from yeast) lyophilized 100 U/vial for biochemistry EC 1.2.1.5
115647 NH2F254s 25 HPTLC plates 10 x 10 cm
115683 RP-18 F254s 50 TLC plates 5 x 20 cm
115684 RP-8 F254s 25 TLC plates 5 x 10 cm
115685 RP-18 F254s 25 TLC plates 5 x 10 cm
115696 Silica gel 60 F254s 25 HPTLC plates 20 x 10 cm
115754 Aluminium oxide fibers for Gooch crucibles LAB
115782 Cerium(III) fluoride granules less than 1 mm (CeF3) Patinal®
115791 Protein standard mixture IV (range 12300-78000 g/mol) for SDS polyacrylamide gel electrophoresis
115857 Calcium fluoride L-grade Optipur®
115924 Nigrosine (C.I. 50420) water-soluble for microscopy Certistain®
115925 Orange G (C.I. 16230) for microscopy Certistain®
115926 Phloxin B (C.I. 45410) for microscopy Certistain®
115927 Ponceau S (C.I. 27195) for microscopy Certistain®
115929 Thionine (acetate) (C.I. 52000) for microscopy Certistain®
115930 Toluidine blue O (C.I.52040) for microscopy Certistain®
115931 Acridine orange zinc chloride double salt (C.I.46005) for microscopy Certistain®
115933 Carmine (C.I. 75470) (calcium-aluminium lacquer of carminic acid) for microscopy Certistain®
115934 Eosin B (bluish) (C.I.45400) for microscopy Certistain®
115935 Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380) for microscopy Certistain®
115936 Erythrosine B (C.I. 45430) for microscopy Certistain®
115937 Fuchsin (C.I. 42510) for microscopy Certistain®
115938 Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) for microscopy Certistain®
115939 Nuclear fast red (C.I. 60760) for microscopy Certistain®
115940 Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain®
115941 Light green SF yellowish (C.I. 42095) for microscopy Certistain®
115942 Malachite green-oxalate (C.I. 42000) for microscopy Certistain®
115943 Methylene blue (C.I. 52015) for microscopy Certistain®
115944 Methyl green zinc chloride double salt (C.I. 42590) for microscopy Certistain®
115945 Methyl violet (C.I. 42535) for microscopy Certistain®
115946 Nile blue (hydrogen sulfate) (C.I. 51180) for microscopy Certistain®
115948 Safranine O (C.I. 50240) for microscopy Certistain®
115953 Glass reaction vessel for Thermoreactor TR 105
115955 Absorption tube for Thermoreactor TR 105
115959 Ion exchanger Amberlite® IRA-67 (weakly basic anion exchanger), OH¯ form
115965 Ion exchanger Amberlite® IRN-150 mixed-bed ion exchanger, strongly acid H+ form and strongly basic OH¯ form
115966 Ion exchanger Amberlite® IR-120 (strongly acidic cation exchanger), Na+ form
115973 Weigert’s iron hematoxylin kit for nuclear staining in histology
115974 Elastica van Gieson staining kit for connective tissue
115999 RAMBACH® agar for the identification of Salmonella Merckoplate®
116000 YGC agar Yeast extract glucose chloramphenicol agar FIL-IDF for microbiology
116004 Substance H1 granules about 1.0-1.6 mm Patinal®
116009 LiChroCART® 250-4 Superspher® Si 60 HPLC cartridge
116010 LiChroCART® 250-4 Superspher® 60 RP-8 HPLC cartridge
116039 LiChroCART® 25-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge
116051 LiChroCART® 125-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge
116052 LiChroCART® 125-4 Superspher® 60 RP-8 HPLC cartridge
116054 LiChroCART® 125-4 Superspher® Si 60 HPLC cartridge
116056 LiChroCART® 250-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge
116079 Potassium thioglycolate solution about 42% («» about 30% thioglycollic acid)
116092 Cellulose 25 HPTLC aluminium sheets 20 x 20 cm
116101 Potassium chloride Fractopur®
116103 Ammonium acetate Fractopur®
116105 LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm)
116112 LiChrospher® Si 100 (10 µm)
116121 Peroxidase Test in milk Method: reflectometric with test strips and reagent 5 - 200 U/l Reflectoquant®
116122 Chromocult® TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) Agar for microbiology
116123 Alkaline Phosphatase Test in milk Method: reflectometric with test strips and reagents 1.0 - 10.0 U/l Reflectoquant®
116124 Magnesium Test Method: reflectometric with test strips 5 - 100 mg/l Reflectoquant®
116125 Calcium Test Method: reflectometric with test strips 5 - 125 mg/l Reflectoquant®
116126 Carbonate Hardness Test Method: reflectometric with test strips 0.5 - 20.0 °d Reflectoquant®
116127 Lactic Acid Test Method: reflectometric with test strips 1.0 - 60.0 mg/l Reflectoquant®
116128 Malic Acid Test Method: reflectometric with test strips 5.0 - 60.0 mg/l Reflectoquant®
116129 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm)
116130 Alcohol Test Method: reflectometric with test strips and reagents 20 - 200 mg/l Reflectoquant®
116135 Total Acidity Test pH 7.0 Method: reflectometric with test strips and reagent 2.0 - 14.0 g/l Reflectoquant®
116136 Total Sugar Test (glucose and fructose) Method: reflectometric with test strips and reagent 65 - 650 mg/l
116137 Free Sulfurous Acid Method: reflectometric with test strips and reagents 1.0 - 40.0 mg/l Reflectoquant®
116138 Total Acidity Test pH 8.2 Method: reflectometric with test strips and reagent 2.0 - 14.0 g/l Reflectoquant®
116139 LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm)
116141 Sucrose (Saccharose) Test Method: reflectometric with test strips and reagent 0,25 - 2,50 g/l Reflectoquant®
116143 Chloride Test Method: reflectometric with test strips and reagents 0.05 - 1.00 g/l Reflectoquant®
116152 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm)
116177 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm)
116178 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm)
116197 Fractogel® EMD Phenyl (S) for hydrophobic interaction chromatography, suspension in 20% ethanol and 150 mM
116198 LEUCOGNOST®-NASDCL Detection of naphthol AS-D chloroacetate esterase in granulocytes
116205 Diethanolamine GR for analysis
116206 Perex-Test® Reagent kit for determinations of peroxides
116216 Peroxidase (from horse radish) 10000 U/vial for biochemistry EC 1.11.1.7
116217 Pre-column holder for PVDF cartridges 4-4 for capillary connections
116224 Sodium chloride low in endotoxins EMPROVE® Ph Eur,BP,JP,USP
116275 Anaerocult® C for microbiology (for the generation of an oxygen-depleted and CO2-enriched atmosphere in an
116300 LEUCOGNOST® ALPA Detection of the alkaline leukocyte phosphatase activity in leukocytes
116301 LEUCOGNOST® EST Detection of the alpha naphthyl acetate esterase reaction in leukocytes
116302 LEUCOGNOST® PAS Detection of the periodic acid-Schiff reaction in leukocytes
116303 LEUCOGNOST® POX Detection of the peroxidase reaction in leucocytes
116304 LEUCOGNOST® SP Detection of the acid phosphatase reaction in leukocytes
116305 LEUCOGNOST® basic kit for diagnosis of leukemia
116312 alpha-Amylase (from porcine pancreas) lyophilized 30 000 U/glass for biochemistry
116316 Methyl blue (C.I. 42780) for microscopy
116333 manu-fix holder for LiChroCART® 4-4 guard columns for direct coupling to Hibar® columns 4 mm i.d.
116362 Cellulose triacetate (15-25 µm) for the chromatographic separation of enantiomers
116387 Anaerobic jar 2,5 l-volume for microbiology
116413 Substance H2 granules about 1-4 mm Patinal®
116434 Yersinia selective agar (base) acc. to SCHIEMANN (CIN-agar) for the selective cultivation of Yersinia
116440 Yttrium oxide granules about 1-2.5 mm (Y2O3) Patinal®
116450 Tb-color staining kit for the microscopic investigation of mycobacteria (cold staining)
116464 CN F254s 25 HPTLC plates 10 x 10 cm
116466 Yersinia selective supplement (CIN) for preparation of 8 l Yersinia selective agar acc. to SCHIEMANN
116469 Kjeldahl tablets (Missouri catalyst) 5g/tablet
116473 Fractogel® EMD TA (S) for thiophilic adsorption chromatography, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl
116484 Silica gel 60 WF254s 25 TLC aluminium sheets 20 x 20 cm
116485 Silica gel 60 WF254s 25 TLC plates 20 x 20 cm