کد مرک 140936 الی 490098

فروش ،پذیرش سفارش و  واردات کلیه محصولات مرک آلمان با نام و کدهای زیر توسط شرکت کیمیانوآورآزما برای مشتریان محترم انجام می پذیرد :

140936 Iriodin® 300 WM 8
140937 Iriodin® 302 WM 8
140939 Iriodin® Brilliant Pearl KU 26 WM 8
140941 Miraval (TM) 5311 Scenic White
140945 Iriodin® 7205 WM 8
140946 Iriodin® 7235 WM 8
140962 Colorstream® T10-04 Lapis Sunlight
140963 Miraval (TM) 5422 Magic Red
140964 Miraval (TM) 5423 Magic Lilac
140965 Miraval (TM) 5425 Magic Turquoise
140966 Miraval (TM) 5426 Magic Green
140975 Minatec® 60 CM
140991 Iriodin® 307 A 96 New
140994 Iriodin® 4504 Lava Red
140997 Solarflair® 9880
142000 Calcium chloride dihydrate EMPROVE® Ph Eur,BP,JP,USP,FCC,E 509
150004 Hibar® 250-25 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150009 Hibar® 150-4,6 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150012 Hibar® 125-4,6 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150013 Hibar® 100-4,6 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150016 Hibar® 125-25 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150017 manu-CART® "4" cartridge holder for LiChroCART® 25-4 HPLC cartridges
150018 Hibar® 75-25 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150031 LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm)
150032 LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR RP-8E (5 µm) cartridge
150033 Hibar® RT 125-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150035 Hibar® RT 250-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150036 Hibar® RT 125-4 Purospher® STAR RP-18 encapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150037 Hibar® 250-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150038 LiChroCART® 125-3 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm)
150050 Hibar® 250-7 LiChrogel® PS 1 (5 µm) HPLC Pre-packed column
150052 Hibar® 250-7 LiChrogel® PS 4 (5 µm) HPLC Pre-packed column
150053 Hibar® 250-7 LiChrogel® PS 4 (10 µm) HPLC Pre-packed column
150056 Hibar® 250-7 LiChrogel® PS 40 (10 µm) HPLC Pre-packed column
150082 manu-CART® "4" Coupling kit for LiChroCART® 25-4 HPLC cartridges
150083 manu-CART® "4" Coupling unit for the coupling of two LiChroCART® HPLC cartridges
150099 Hibar® 250-50 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150103 LiChroCART® 250-4 ChiraSpher® NT (5 µm) HPLC cartridge
150117 LiChroCART® 4-4 ChiraDex® HPLC guard cartridge
150126 Guard column 10-4.6 Polyspher® IC AN-1 HPLC Pre-packed column
150137 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150140 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® WP 300 RP-18 (5 µm) HPLC guard column
150141 LiChroCART® 4-4 Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC guard column
150142 LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150144 LiChroCART® 250-4 Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150148 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® PAH HPLC guard column
150149 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® PAH HPLC cartridge
150154 LiChroCART® 250-3 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150155 LiChroCART® 250-3 LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) HPLC cartridge
150156 LiChroCART® 250-3 LiChrospher® PAH HPLC cartridge
150158 LiChroCART® 125-3 LiChrospher® 60 RP-Select B (5 µm) HPLC cartridge
150159 LiChroCART® 125-3 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150167 LiChroCART® 4-4 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC guard cartidge
150168 LiChroCART® 125-4 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150169 LiChroCART® 250-4 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150170 LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150171 LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150172 LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150173 LiChroCART® 4-4 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150174 LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150175 LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150177 LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150178 LiChroCART® 10-10 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150179 LiChroCART® 250-10 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150180 EcoCART® 125-3 HPLC cartridge customized packing
150181 Hibar® 125-4 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150182 Hibar® 250-4 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150183 Hibar® 250-10 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
150187 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® RP-18 ADS HPLC cartridge set, contains 1 LiChroCART® 25-4 LiChrospher®
150189 Hibar® 30-25 Pre-column, customized packing,
150190 LiChroCART® 250-2 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150193 LiChroCART® 250-2 Superspher® RP-18 endcapped HPLC cartridge
150195 LiChroCART® 125-2 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150197 LiChroCART® 125-2 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge
150198 LiChroCART® 125-2 Superspher® RP-18 endcapped HPLC cartridge
150200 LiChroCART® 125-2 Superspher® RP-18 HPLC cartridge
150201 LiChroCART® 10-2 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150204 LiChroCART® 10-2 Superspher® RP-18 HPLC guard column
150205 LiChroCART® 10-2 Superspher® 60 RP-select B HPLC guard column
150206 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® RP-4 ADS HPLC cartridge set, contains 1 LiChroCART® 25-4 LiChrospher®
150207 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® RP-8 ADS HPLC cartridge set, contains 1 LiChroCART® 25-4 LiChrospher®
150208 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® RP-4 ADS HPLC cartridge
150209 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® RP-8 ADS HPLC cartridge
150210 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® RP ADS HPLC selectivity kit, contains 1 LiChroCART® 25-4
150225 LiChroCART® 30-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge
150226 Cartridge holder for LiChroCART® 55-4 cartridges
150227 Cartridge holder for LiChroCART® 30-4 cartridges
150228 LiChroCART® 55-4 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150229 LiChroCART® 30-2 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150231 LiChroCART® 55-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge
150233 LiChroCART® 30-3 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150234 LiChroCART® 55-2 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150236 LiChroCART® 55-3 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150237 Cartridge kit LiChroCART® 30-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC-cartridge and 1 cartridge
150238 LiChroCART® 30-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge
150239 Cartridge set LiChroCART® 30-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC-cartridge and 1 cartridge
150240 Cartridge set LiChroCART® 55-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC-cartridge and 1 cartridge
150241 LiChroCART® 55-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge
150242 Cartridge set LiChroCART® 55-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) 1 HPLC cartridge and 1 cartridge
150244 LiChroCART® 125-4 Purospher STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge Purospher®
150245 LiChroCART® 250-4 Purospher STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge Purospher®
150247 LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge
150248 LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC cartridge
150249 LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR SI (5 µm) HPLC guard cartridge
150250 LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC guard cartridge
150251 LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150252 LiChroCART® 250-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150253 LiChroCART® 125-3 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150254 LiChroCART® 250-3 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150255 LiChroCART® 125-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150256 LiChroCART® 250-2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150257 LiChroCART® 250-10 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150258 MicroCART® 150-1 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) Micro-HPLC-ready-to-use-column
150267 LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC guard cartridge
150268 LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridge
150269 LiChroCART® 250-4 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridge
150270 LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC guard column
150271 LiChroCART® 125-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150272 LiChroCART® 250-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150273 LiChroCART® 250-3 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150274 LiChroCART® 125-2 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150275 LiChroCART® 250-2 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150276 LiChroCART® 250-10 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150278 HitHunter® 30-10 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150282 HitHunter® 50-10 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150283 HitHunter® 50-10 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150286 HitHunter® 100-10 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150287 HitHunter® 100-10 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150291 HitHunter® 30-21,2 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150292 HitHunter® 30-21,2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150295 HitHunter® 50-21,2 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150296 HitHunter® 50-21,2 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150299 HitHunter® 100-21,2 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150302 LiChroCART® 30-4 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
150316 Hibar® 250-4 LiChrospher® Si 100 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150318 Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC ready-to-use-column
150322 HitHunter® 30-25 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150323 Hibar® 30-25, customized packing
150326 HitHunter® 30-25 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150329 Hibar® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150332 Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150333 Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150334 Hibar® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC ready-to-use-column
150356 LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridge
150357 LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR Si (5 µm) HPLC cartridge
150358 LiChroCART® 150-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150359 LiChroCART® 250-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150367 Hibar® 250-4 LiChrosorb® CN (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150374 MicroCART® 150-0.5 Purospher® STAR-18 endcapped (3 µm) Micro-HPLC-ready-to-use-column
150376 Hibar® 250-4 LiChrosorb® NH2 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150377 Hibar® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150380 LiChroCART® 25-2 LiChrospher® RP-4 ADS HPLC cartridge, 1 cartridge
150381 LiChroCART® 25-2 LiChrospher® RP-4 ADS HPLC cartridge, 3 cartridges
150382 LiChroCART® 25-2 LiChrospher® RP-8 ADS HPLC cartridge, 1 cartridge
150383 LiChroCART® 25-2 LiChrospher® RP-8 ADS HPLC cartridge, 3 cartridges
150385 LiChroCART® 25-2 LiChrospher® RP-18 ADS HPLC cartridge, 1 cartridge
150386 LiChroCART® 25-2 LiChrospher® RP-18 ADS HPLC cartridge, 3 cartridges
150388 Hibar® 250-4 LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150395 ProteoSpher® 150-1 RP18 endcapped (3 µm) Micro-HPLC Column for Micro-LC
150396 ProteoSpher® 150-0.5 RP18 encapped (3 µm) Micro-HPLC Column for Micro-HPLC
150399 Hibar® 250-4 LiChrosorb® DIOL (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150402 Chromolith CapRod 150-0.1 RP-18 endcapped Monolithic Capillary for nano-LC
150417 LiChroCART® 125-3 Validation Kit customized packing 3 HPLC cartridges from 3 batches
150418 LiChroCART® 250-3 Validation Kit customized packing 3 HPLC cartridges from 3 batches
150419 LiChroCART® 125-4 Validation Kit customized packing 3 HPLC cartridges from 3 batches
150420 LiChroCART® 250-4 Validation Kit customized packing 3 HPLC cartridges from 3 batches
150421 LiChroCART® 125-4,6 Validation Kit customized packing 3 HPLC cartridges from 3 batches
150422 LiChroCART® 150-4,6 Validation Kit customized packing 3 HPLC cartridges from 3 batches
150423 LiChroCART® 250-4,6 Validation Kit customized packing 3 HPLC cartridges from 3 batches
150432 Hibar® 125-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150433 Hibar® 125-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150477 Hibar® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
150502 Fractogel® AEX Screening Kit
150503 Fractogel® CEX Screening Kit
150504 Fractoprep® IEX Screening Kit
150734 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150742 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select B (10 µm) HPLC cartridge
150791 LiChroCART® 125-3 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge
150792 LiChroCART® 125-3 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge
150798 LiChroCART® 125-3 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150799 LiChroCART® 125-3 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150820 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge
150822 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge
150823 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150824 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridge
150825 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC cartridge
150826 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC cartridge
150827 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150828 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150829 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) HPLC cartridge
150830 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge
150832 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge
150833 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150834 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridge
150836 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC cartridge
150837 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150838 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150839 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge
150840 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® Si 60 (10 µm) HPLC cartridge
150842 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm) HPLC cartridge
150843 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm) HPLC cartridge
150844 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (10 µm) HPLC cartridge
150845 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 CN (10 µm) HPLC cartridge
150847 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm) HPLC cartridge
150848 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC cartridge
150850 LiChroCART® 250-10 LiChrospher® Si 60 (10 µm) HPLC cartridge
150853 LiChroCART® 250-10 LiChrospher® 100 RP-18 (10 µm) HPLC cartridge
150857 LiChroCART® 250-10 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 µm) HPLC cartridge
150858 LiChroCART® 250-10 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC cartridge
150892 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC cartridge
150928 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge
150930 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge
150931 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150932 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC cartridge
150936 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
150937 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge
150942 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge
150943 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150945 LiChroCART® 10-10 LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm) HPLC cartridge
150947 LiChroCART® 25-4 LiChrospher® RP-18 ADS HPLC cartridge
150955 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC guard column
150956 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC guard column
150957 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC guard column
150958 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC guard column
150959 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC guard column
150960 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC guard column
150961 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC guard column
150962 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC guard column
150963 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC guard column
150966 LiChroCART® 4-4 LiChrosorb® NH2 (5 µm) HPLC guard column
150968 LiChroCART® 4-4 LiChrospher® Si 60 (25 µm) HPLC guard column
150973 LiChroCART® 250-4 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge
150974 LiChroCART® 75-4 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge
150975 LiChroCART® 125-4 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge
150980 LiChroCART® 75-4 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge
150981 LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge
150982 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge
150983 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150984 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge
150986 LiChroCART® 75-4 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC cartridge
150987 LiChroCART® 75-4 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
150993 LiChroCART® 75-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge
150995 LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
151110 Hibar® 125-25 Purospher® STAR RP-18e 5 µm HPLC ready-to-use-column
151184 Guard column cartridge 10-3 Polyspher® ICAN-S 3 guard columns under water/methanol (95:5 v/v)
151188 Micro flow splitter for micro HPLC
151192 Inline filters ADS 5 gaskets with PEEK filter for LichroCART® ADS LiChroCART®
151193 Inline Filtercartridge
151194 Filter insert Inline 2 µm
151195 Sealing element for 3 and 2 mm cartridges LiChroCART®
151196 Hibar® 30-4 HPLC ready-to-use-column, customized packing, please specify packing material
151197 Pressure cone (PEEK) for manu-CART® "4" cartridge holder manu-CART®
151207 Holder for EcoCART® 125-3 HPLC cartridge
151210 Tool for removal of frits 4 ط mm Hibar®
151211 Replacement frits ( 4 ط mm) with PTFE sealing rings Hibar®
151213 Dead volume-free coupling unit for capillaries 1/16" or 0.5 mm OD Hibar®
151214 Mounting set for capillary tubing 1/16" (ID 0,25 mm) Hibar®
151216 Hibar® nuts for capillary tubing 1/16"
151217 Ferrules for capillary tubing 1/16" Hibar®
151218 Threaded plugs_PVDF (20 pieces) Hibar®
151220 Replacement frits ( 10 ط mm) with PTFE sealing rings Hibar®
151221 Replacement frits ( 25 ط mm) with PTFE sealing rings Hibar®
151230 Hibar® Capillary tube 1/16" e.d. 0,25 mm i.d. length 80 mm
151231 Hibar® Capillary tube 1/16" e.d. 0.25 mm i.d. length 120 mm
151232 EcoCART® 125-3 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC glass cartridge
151233 EcoCART® 125-3 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC glass cartridge
151236 Flexible stainless-steel capillary (0.2 mm i.d./0.5 mm o.d.) 1 m in length Hibar®
151237 Hibar® Knurled screws with long bushing and PVDF cones for 6 port valves (Rheodyne)
151238 Hibar® PVDF double cones for capillary connections 1/16" with knurled nut
151245 Hibar® Capillary tube 0.1 mm i.d. 0.5 mm e.d. length 1000 mm for micro-HPLC
151247 Hibar® Capillary tube 0.1 mm i.d. 0.5 mm e.d. length 150 mm for micro-HPLC
151252 Coupling unit (dead volume-free) for capillaries 1/16" or 0.5 mm
151257 Split collets for manu-CART® "4" cartridge holder (2 pieces)
151258 Compression cone for manu-CART® "4" cartridge holder (2 pieces)
151288 LiChroCART® 250-3 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge
151299 LiChroCART® 250-3 Superspher® 100 RP-18 HPLC cartridge
151308 LiChroCART® 250-2 Superspher® 60 RP-select B HPLC cartridge
151310 LiChroCART® 4-4 Aluspher® Al 100 (5 µm) HPLC guard cartridge
151311 LiChroCART® 4-4 Aluspher® 100 RP-select B (5 µm) HPLC guard cartridge
151315 LiChroCART® 125-4 Aluspher® 100 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge
151318 LiChroCART® 250-4 Aluspher® 100 RP-select B (5 µm) HPLC cartridge
151324 LiChroCART® 4-4 Nucleosil® 5 C 18 HPLC guard column
151329 LiChroCART® 125-4 Nucleosil® 5 C 18 HPLC cartridge
151333 LiChroCART® 250-4 ChiraDex® (5 µm) HPLC cartridge
151343 LiChroCART® 125-4 LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge
151345 LiChroCART® 125-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC cartridge
151349 LiChroCART® 125-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
151351 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC cartridge
151352 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® Si 60 (10 µm) HPLC cartridge
151353 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC cartridge
151354 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC cartridge
151355 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC cartridge
151356 LiChroCART® 250-4 LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC cartridge
151377 LiChroCART® 250-4 Nucleosil® 10 C 8 HPLC cartridge
151378 LiChroCART® 250-4 Nucleosil® 10 C 18 HPLC cartridge
151384 LiChroCART® 250-3 Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC cartridge
151387 LiChroCART® 250-4 Nucleosil® 5 C 8 HPLC cartridge
151388 LiChroCART® 250-4 Nucleosil® 5 C 18 HPLC cartridge
151402 LiChroCART® 125-4 Nucleosil® 5 C 8 HPLC cartridge
151419 manu-CART® "10"-II Mounting for LiChroCART® 10 mm HPLC cartridges
151420 manu-CART® "4" Adaptor kit for EcoCART® 125-3 HPLC cartridges
151423 EcoCART® 125-3 Superspher® 100 RP-18 endcapped HPLC glass cartridge
151425 EcoCART® 125-3 Superspher® 60 RP-select B HPLC glass cartridge, contains 1 EcoCART® cartridge 125-3 1
151427 EcoCART® 125-3 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC glass cartridge
151431 LiChroCART® 250-4.6 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
151432 LiChroCART® 150-4,6 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
151435 Hibar® 250-25 LiChrosorb® Si 60 (7 µm) HPLC ready-to-use-column
151436 LiChroCART® 250-4 Purospher® RP-18 HC HPLC cartridge
151441 Hibar® 250-25 LiChrosorb® RP-8 (7 µm) HPLC ready-to-use-column
151442 LiChroCART® 125-4,6 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
151443 LiChroCART® 125-10 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
151444 LiChroCART® 150-10 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
151445 LiChroCART® 100-10 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
151446 LiChroCART® 50-10 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
151448 LiChroCART® 100-4.6 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
151449 LiChroCART® 75-10 HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
151450 Chromolith SpeedROD RP-18 endcapped 50 - 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column
151451 Chromolith RP-18 endcapped guard column 5 - 4,6 mm monolithic ready-to-use HPLC column
151452 Chromolith RP-18 endcapped guard column 10 - 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column
151453 Hibar® RT 150-4,6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC-ready-to-use-column
151454 Hibar® RT 250-4.6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
151455 Hibar® RT 150-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
151456 Hibar® RT 250-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC ready-to-use-column
151460 LiChroCART® 75-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC cartridge
151463 Chromolith Flash RP-18 endcapped 25 - 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column
151465 Chromolith Performance Si, 100 - 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column
151466 Validation kit Chromolith Performance RP-18 endcapped 100 - 4.6 mm 3 column out of different batches monolithic
151467 Coupling unit for Chromolith columns, dead volume free
151468 Chromolith Performance RP-8 endcapped 100 - 4.6 mm monolithic ready-to-use HPLC column
151470 Chromolith 5-4.6 RP-18 endcapped guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holder monolithic
151471 Chromolith RP-18 endcapped 10-4.6 guard column kit 3 guard columns and 1 guard column holder monolithic
151478 Hibar® 250-25 LiChrospher® 100 RP-18e 5 µm HPLC ready-to-use column
151482 Hibar® 250-25 LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
151483 Hibar® 250-25 LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
151484 Hibar® 250-25 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC ready-to-use-column
151485 Hibar® 250-25 LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC ready-to-use-column
151486 manu-CART® NT cartridge holder for LiChroCART® 2,3,4,4.6mm HPLC cartridges
151487 Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART® 4-4 pre-columns with LiChroCART® RT cartridges
151489 Hibar® 250-25 Purospher® STAR RP-18e 10 µm HPLC ready-to-use-column
151496 Sealing element for 4.6 and 4 mm cartridges LiChroCART®
152001 Chromolith Performance RP-18 endcapped 100-3 monolithic HPLC-column
152016 Chromolith Semi-Prep RP-18 endcapped 100-10 mm monolithic HPLC column
158014 Colorstream® F20-00 WNT Autumn Mystery
158015 Colorstream® T20-01 WNT Viola Fantasy
158028 Xirallic® T60-10 SW Crystal Silver
158029 Xirallic® T60-20 SW Sunbeam Gold
158030 Xirallic® F60-50 SW Fireside Copper
158031 Xirallic® F60-51 SW Radiant Red
158037 Xirallic® T60-24 SW Stellar Green
158047 Xirallic® T60-21 SW Solaris Red
158062 Xirallic® T60-23 SW Galaxy Blue
158069 Xirallic® T50-10 Crystal Silver
158090 Colorstream® T20-02 WNT Arctic Fire
158092 Xirallic® T60-25 SW Cosmic Turquoise
158096 Colorstream® T20-03 WNT Tropic Sunrise
158100 Xirallic® T60-22 WNT Amethyst Dream
158103 Colorstream® T20-04 WNT Lapis Sunlight
158793 Sodium hydroxide solution 50% GR for analysis
159010 Ethanol 96% Reag. Ph Eur
159166 Acetic acid 30% Reag. Ph Eur
159225 Potassium iodate starch paper Reag. Ph Eur
159267 Metanil yellow Reag. Ph Eur
159270 Methylene blue (C.I. 52015) Reag. Ph Eur
159375 Phenol red (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur
159504 Ammonium carbonate for analysis ACS,Reag. Ph Eur
159542 Petroleum ether boiling range 50-70°C Reag. Ph Eur
159620 Chromotrope II B (C.I. 16575) Reag. Ph Eur
159712 Methoxyphenylacetic acid Reag. Ph Eur
159725 Sudan red G (C.I. 12150) Reag. Ph Eur
170204 Antimony standard solution traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sb CertiPUR®
170207 Beryllium standard solution Be4O(C2H3O2)6 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Be CertiPUR®
170209 Sodium carbonate for optical glass
170212 Cesium standard solution traceable to SRM from NIST CsNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Cs CertiPUR®
170216 Gold standard solution traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Au CertiPUR®
170218 Germanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2GeF6 in H2O 1000 mg/l Ge CertiPUR®
170219 Platinum standard solution traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 2 mol/l 1000mg/l Pt CertiPUR®
170223 Lithium standard solution traceable to SRM from NIST LiNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Li CertiPUR®
170226 Mercury standard solution traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 2 mol/l 1000 mg/l Hg CertiPUR®
170227 Molybdenum standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)6Mo7O24 in H2O 1000 mg/I MO CertiPUR®
170230 Potassium standard solution traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l K CertiPUR®
170234 Zirconium standard solution traceable to SRM from NIST ZrOCl2 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Zr CertiPUR®
170236 Silicon standard solution traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 0,5 mol/l 1000 mg/l Si CertiPUR®
170238 Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na CertiPUR®
170242 Tin standard solution traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn CertiPUR®
170243 Titanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 in H2O 1000 mg/l Ti CertiPUR®
170244 Tungsten standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000 mg/l W CertiPUR®
170245 Vanadium standard solution traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l V CertiPUR®
170271 Spike solution B-10 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170272 Spike solution Ba-135 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170273 Spike solution Cd-111 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170274 Spike solution Cr-53 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170275 Spike solution Cu-65 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170276 Spike solution Fe-57 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170277 Spike solution Mg-26 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170278 Spike solution Ni-62 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170279 Spike solution Pb-206 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170280 Spike solution Tl-203 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170281 Spike solution Zn-67 reference material for IDMS 10 mg/kg CertiPUR®
170301 Aluminium ICP standard traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Al CertiPUR®
170302 Antimony ICP standard traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 7% 1000 mg/l Sb CertiPUR®
170303 Arsenic ICP standard traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 2-3% 1000 mg/l As CertiPUR®
170304 Barium ICP standard traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ba CertiPUR®
170305 Beryllium ICP standard traceable to SRM from NIST Be4O(C2H3O2)6 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Be CertiPUR®
170306 Bismuth ICP standard traceable to SRM from NIST Bi(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Bi CertiPUR®
170307 Boron ICP standard traceable to SRM from NIST, H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR®
170308 Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ca CertiPUR®
170309 Cadmium ICP standard traceable to SRM from NIST Cd(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cd CertiPUR®
170310 Cesium ICP Standard traceable to SRM from NIST CsNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cs CertiPUR®
170311 Cerium ICP standard traceable to SRM from NIST Ce(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ce CertiPUR®
170312 Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cr CertiPUR®
170313 Cobalt ICP standard traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Co CertiPUR®
170314 Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cu CertiPUR®
170315 Dysprosium ICP standard traceable to SRM from NIST Dy2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Dy CertiPUR®
170316 Erbium ICP standard traceable to SRM from NIST Er2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Er CertiPUR®
170317 Europium ICP standard traceable to SRM from NIST Eu2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Eu CertiPUR®
170318 Gadolinium ICP standard traceable to SRM from NIST Gd2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Gd CertiPUR®
170319 Gallium ICP standard traceable to SRM from NIST Ga(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ga CertiPUR®
170320 Germanium ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2GeF6 in H2O 1000 mg/l Ge CertiPUR®
170321 Gold ICP standard traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 7% 1000 mg/l Au CertiPUR®
170322 Hafnium ICP standard traceable to SRM from NIST HfOCl2 in HCl 7% 1000 mg/l Hf CertiPUR®
170323 Holmium ICP standard traceable to SRM from NIST Ho2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ho CertiPUR®
170324 Indium ICP standard traceable to SRM from NIST In(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l In CertiPUR®
170325 Iridium ICP standard IrCl3 in HCl 7% 1000 mg/l Ir CertiPUR®
170326 Iron ICP standard traceable to SRM from NIST Fe(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Fe CertiPUR®
170327 Lanthanum ICP standard traceable to SRM from NIST La(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l La CertiPUR®
170328 Lead ICP standard traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Pb CertiPUR®
170329 Lithium ICP Standard traceable to SRM from NIST LiNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Li CertiPUR®
170330 Lutetium ICP standard traceable to SRM from NIST Lu2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Lu CertiPUR®
170331 Magnesium ICP standard traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Mg CertiPUR®
170332 Manganese ICP standard traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Mn CertiPUR®
170333 Mercury ICP standard traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 10% 1000 mg/l Hg CertiPUR®
170334 Molybdenum ICP standard traceable to SRM from NIST
170335 Neodymium ICP standard traceable to SRM from NIST Nd2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Nd CertiPUR®
170336 Nickel ICP standard traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ni CertiPUR®
170337 Niobium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4NbF6 in H2O 1000 mg/l Nb CertiPUR®
170338 Osmium ICP standard (NH4)2OsCl6 in HCl 7% 1000 mg/l Os CertiPUR®
170339 Palladium ICP standard traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Pd CertiPUR®
170340 Phosphorus ICP standard traceable to SRM from NIST H3PO4 in H2O 1000 mg/l P CertiPUR®
170341 Platinum ICP standard traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 7% 1000 mg/l Pt CertiPUR®
170342 Potassium ICP standard traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l K CertiPUR®
170343 Praseodymium ICP standard traceable to SRM from NIST Pr2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Pr CertiPUR®
170344 Rhenium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4ReO4 in H2O 1000 mg/l Re CertiPUR®
170345 Rhodium ICP standard traceable to SRM from NIST Rh(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Rh CertiPUR®
170346 Rubidium ICP standard traceable to SRM from NIST RbNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Rb CertiPUR®
170347 Ruthenium ICP standard RuCl3 in HCl 7% 1000 mg/l Ru CertiPUR®
170348 Samarium ICP standard traceable to SRM from NIST Sm2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Sm CertiPUR®
170349 Scandium ICP standard traceable to SRM from NIST Sc2O3 in HNO3 7% 1000 mg/l Sc CertiPUR®
170350 Selenium ICP standard traceable to SRM from NIST SeO2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Se CertiPUR®
170352 Silver ICP standard traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Ag CertiPUR®
170353 Sodium ICP standard traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Na CertiPUR®
170354 Strontium ICP standard traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Sr CertiPUR®
170355 Sulfur ICP standard traceable to SRM from NIST H2SO4 in H2O 1000 mg/l S CertiPUR®
170356 Tantalum ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2TaF7 in H2O 1000 mg/l Ta CertiPUR®
170357 Tellurium ICP standard traceable to SRM from NIST H6TeO6 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Te CertiPUR®
170358 Terbium ICP standard traceable to SRM from NIST Tb(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Tb CertiPUR®
170359 Thallium ICP standard traceable to SRM from NIST TlNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Tl CertiPUR®
170361 Thulium ICP standard traceable to SRM from NIST Tm(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Tm CertiPUR®
170362 Tin ICP standard traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 7% 1000 mg/l Sn CertiPUR®
170363 Titanium ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 ub H2O 1000 mg/l Ti CertiPUR®
170364 Tungsten ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000 mg/l W CertiPUR®
170365 Silicon ICP standard traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 2 % 1000 mg/l Si CertiPUR®
170366 Vanadium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l V CertiPUR®
170367 Ytterbium ICP standard traceable to SRM from NIST Yb2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Yb CertiPUR®
170368 Yttrium ICP standard traceable to SRM from NIST Y(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Y CertiPUR®
170369 Zinc ICP standard traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Zn CertiPUR®
170370 Zirconium ICP standard traceable to SRM from NIST ZrOCl2 in HCl 7% 1000 mg/l Zr CertiPUR®
170371 Aluminium ICP standard traceable to SRM from NIST Al(NO3)3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Al CertiPUR®
170372 Lead ICP standard traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Pb CertiPUR®
170373 Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Ca CertiPUR®
170374 Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Cr CertiPUR®
170375 Cobalt ICP standard traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Co CertiPUR®
170376 Iron ICP standard traceable to SRM from NIST, Fe(NO3)3 in HNO3 10% 10000 mg/l Fe CertiPUR®
170377 Potassium ICP standard traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l K CertiPUR®
170378 Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Cu CertiPUR®
170379 Magnesium ICP standard traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Mg CertiPUR®
170380 Manganese ICP standard traceable to SRM from NIST Mn(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Mn CertiPUR®
170381 Sodium ICP standard traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Na CertiPUR®
170382 Nickel ICP standard traceable to SRM from NIST Ni(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Ni CertiPUR®
170383 Phosphorus ICP standard traceable to SRM from NIST H3PO4 in H2O 10000 mg/l P CertiPUR®
170384 Mercury ICP standard traceable to SRM from NIST Hg(NO3)2 in HNO3 10% 10000 mg/l Hg CertiPUR®
170385 Sulfur ICP standard traceable to SRM from NIST H2SO4 in H2O 10000 mg/l S CertiPUR®
170386 Silicon ICP standard traceable to SRM from NIST (SiO2 in NaOH 4 %) 10000 mg/l Si CertiPUR®
170387 Titanium ICP standard traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 in H2O, trace HF 10000 mg/l Ti CertiPUR®
170388 Vanadium ICP standard traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 15% 10000 mg/l V CertiPUR®
170389 Zinc ICP standard traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Zn CertiPUR®
170390 Zirconium ICP standard traceable to SRM from NIST ZrOCl2 in HCl 10% 10000 mg/l Zr CertiPUR®
170398 IC Multi-element standard I ك (F¯) = 100 mg/l, ك (Cl¯) = 250 mg/l, ك (NO3¯),(SO4²¯) = 500 mg/l, ك(PO4³¯) = 1000
170399 IC Multi-element standard II ك (NO3¯ - N), (NH4+ - N), (PO4³¯- P)= 500 mg/l in H2O CertiPUR®
171200 Thermoreactor TR 320 12 holes
171201 Thermoreactor TR 420 24 holes 5 preinstalled programmes and 8 freely selectable programmes Spectroquant®
171202 Thermoreactor TR 620 2 x 12 holes in 2 heating zones. In each zone temperature and time can be controlled
171203 Thermosensor for thermoreactors TR 420 and TR 620
171204 PC cable for thermoreactors TR 420 and TR 620
172570 Calcium chloride dihydrate extra pure, for table water FCC,E 509
172571 Magnesium chloride hexahydrate extra pure, for table water FCC,E 511
172572 Magnesiumsulphate heptahydrate extra pure, for tablewater FCC
172573 Potassium chloride extra pure, for table water FCC,E 508
172574 Potassium hydrogen carbonate for table water FCC,E 501
172575 Sodium chloride for table water FCC
172576 Sodium fluoride extra pure, for table water
172577 Sodium hydrogen carbonate for table water FCC,E 500
172578 Magnesiumsulphate hydrate extra pure, for table water
173001 Aluminium reagent set for non-Merck photometers
173002 Chlorine Powder Packs for non-Merck photometers
173003 Chlorine Powder Packs for non-Merck photometers
173004 Chlorine Powder Packs for non-Merck photometers
173005 Chlorine Powder Packs for non-Merck photometers
173006 Copper Powder Packs for non-Merck photometers
173007 Iron Powder Packs for non-Merck photometers
173008 Manganese reagent set for non-Merck photometers
173009 Nitrite Powder Packs for non-Merck photometers
173010 Nitrite Powder Packs for non-Merck photometers
173011 Phosphate Powder Packs for non-Merck photometers
173012 Silicate Reagent Set for non-Merck photometers
173013 Silicate Reagent Set for non-Merck photometers
173014 Sulfate Powder Packs for non-Merck photometers
173015 Sulfate Powder Packs for non-Merck photometers
173500 Screw caps for Spectroquant® TOC digestion 6 pcs
173501 Absorption Tube for Arsenic with ground joint NS 29
173600 Colorimeter Picco Cl2 / pH / O3 Spectroquant®
173601 Colorimeter Picco COD / CSB Spectroquant®
173602 Colorimeter Picco NH4-N Spectroquant®
173603 Colorimeter Picco NO3-N Spectroquant®
173604 Colorimeter Picco N Spectroquant®
173605 Colorimeter Picco PO4-P Spectroquant®
173606 Colorimeter Picco F Spectroquant®
173630 Colorimeter Multy Spectroquant®
173650 Empty cells 24 mm with screw caps 12 pcs Spectroquant®
188001 CombiTitrant 1 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 1 mg H2O apura®
188002 CombiTitrant 2 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 2 mg H2O Apura
188005 CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura®
188006 CombiTitrant 5 Keto one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml «»
188007 CombiSolvent Keto Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with one component reagents for aldehyds and
188008 CombiSolvent methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Apura
188009 CombiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer Titration with One Component Reagents max. 0.01% H2O
188010 Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 5 mg H2O apura®
188011 Titrant 2 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml «» ca. 2 mg H2O apura®
188015 Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents apura®
188016 Solvent Oils & Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for oils and fats
188020 CombiSolvent Oil Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils apura®
188021 CombiSolvent Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats apura®
188025 Test Kit for water determination according to Karl Fischer apura®
188026 Test Kit Titrant for water determination acc. to Karl Fischer - refill pack apura®
188027 Test Kit Solvent for water determination acc. to Karl Fischer - refill pack apura®
188050 Water Standard 0.01 % Standard for coulometric Karl Fischer Titration 1 g «» 0,1 mg H2O apura®
188051 Water standard 0.1% Standard for coulometric Karl Fischer Titration 1 g «» 1 mg H2O apura®
188052 Water standard 1% Standard for volumetric Karl Fischer Titration 1 g «» 10 mg H2O apura®
188054 Water Standard Oven 1% solid standard for KF oven method apura®
188055 Water standard oil standard for oil samples for coulometric Karl Fischer Titration (15-30 ppm) apura®
199001 Buffer solution (potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®
199002 Buffer solution (potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and
199003 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide solution), traceable to SRM from NIST and PTB pH
199004 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00
199005 Buffer solutions traceable to SRM from NIST and PTB 10 x pH 4.01 (phthalate), 10 x pH 7.00 (phosphate), 10 pH
199006 Buffer solutions traceable to SRM from NIST and PTB 10 x pH 4.01 (phthalate)m 10 x pH 7.00 (phosphate) 10 x pH
199012 Buffer Solution (Citric acid, Sodium hydroxide, Hydrogen chloride), tracable to SRM from NIST and PTB pH 2.00
199019 Buffer solution (Disodium tetraborate), tracable to SRM from NIST and PTB pH 9.18 (25°C) CertiPUR®
199021 Buffer Solution (Boric acid, Sodium hydroxide, Potassium chloride) tracable to SRM from NIST and PTB pH 11.00
199022 Buffer Solution (Disodium hydrogen phosphate/Sodium hydrogen), traceable to SRM from NIST und PTB pH 12.00
199060 Sodium hydroxide solution 1 mol/l prepared from raw materials acc. Ph Eur
199061 Acetic acid 1 mol/l prepared from raw materials acc. Ph Eur
199062 Sodium hydroxide solution prepared from raw materials acc. Ph Eur c(NaOH) = 6 mol/l (6 N)
403050 Merck Microbiology Manual 12th Edition
403090 Das 1 x 1 der Titration Aus der Praxis fuer die Praxis
403091 The ABC of Titration Principles and Practice
403092 Das 1 x 1 der Komplexometrie Aus der Praxis für die Praxis
403094 The ABC of Complexometry Principles and Practice
480112 Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv®
480160 Potassium permanganate solution c(KMnO4) = 0.05 mol/l (0.25 N)
480203 ACIDIOL liquid, for the preservation of milk samples
480266 Transfer buffer (10x) for Prionics®-Check TSE test
480311 Potassium hydroxide solution 40% (max. 500 ppm Na) for analysis
480319 MOPS/SDS Running buffer pH 7.7 (10x) for Prionics®-Check TSE test
480364 Sulfuric acid c(H2SO4) = 2.5 mol/l (5 N)
480366 TBST Buffer pH 7.4 (10x) for Prionics®-Check TSE test
480448 Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv®
480531 Sulfuric acid 62% GR for analysis, for the determination of fat in cheese (d 1.52)
480592 Hydrochloric acid 10% Ph Eur,NF
480648 Sodium hydroxide solution 10 mol/l extra pure
480672 Acetonitrile with 0,05% (v:v) Trifluoroacetic acid (79932AY) LiChrosolv®
490002 Trihexyl(tetradecyl)phosphonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490004 Trihexyl(tetradecyl)phosphonium tetrafluoroborate for synthesis
490008 Trihexyl(tetradecyl)phosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490011 Trihexyl(tetradecyl)phosphonium hexafluorophosphate for synthesis
490012 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis[oxalato(2-)-O,O+]borate for synthesis
490014 3-Methyl-1-tetradecylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490015 1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide for synthesis
490016 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490017 1-Hexyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490018 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(pentafluoroethyl)phosphinate for synthesis
490021 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride for synthesis
490022 N-Butyl-3,4-dimethylpyridinium chloride for synthesis
490023 1-Decyl-3-methylimidazolium bromide for synthesis
490024 1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490025 Tetramethylammonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490026 Tetraethylammonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490028 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride for synthesis
490029 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490030 Tetramethylammonium bis(oxalato(2-))-borate for synthesis
490031 1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490033 1-Decyl-3-methylimidazolium chloride for synthesis
490034 3-Methyl-1-tetradecylimidazolium chloride for synthesis
490035 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate for synthesis
490036 3-Methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate for synthesis
490037 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490038 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide for synthesis
490039 1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride for synthesis
490040 1-Methylimidazolium p-toluenesulfonate for synthesis
490041 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium bromide for synthesis
490042 N-Butylpyridinium chloride for synthesis
490044 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide for synthesis
490045 N-Hexylpyridinium tetrafluoroborate for synthesis
490046 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490047 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate for synthesis
490048 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate for synthesis
490049 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490050 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate for synthesis
490051 N-Butylpyridinium tetrafluoroborate for synthesis
490052 N-Butylpyridinium hexafluorophosphate for synthesis
490054 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride for synthesis
490056 3-Methyl-1-octylimidazolium chloride for synthesis
490057 N-Butyl-4-methylpyridinium chloride for synthesis
490058 1,3-Dimethylimidazolium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490059 1,3-Dimethylimidazolium methylsulfate for synthesis
490060 1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate for synthesis
490061 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490062 1-Butyl-3-ethylimidazolium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490063 1-Butyl-3-methylimidazolium methylsulfate for synthesis
490064 1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490065 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate for synthesis
490066 3-Methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490067 N-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate for synthesis
490068 N-Butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate for synthesis
490069 1,1-Dimethylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490070 N-Hexylpyridinium hexafluorophosphate for synthesis
490071 Tetrabutylphosphonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490076 Trihexyl(tetradecyl)phosphonium bis[oxalato(2-)]borate for synthesis
490077 1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium chloride for synthesis
490078 1-Hexyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490079 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride for synthesis
490080 1-Hexyl-2,3-dimethylimidazolium chloride for synthesis
490081 1-Hexadecyl-3-methylimidazolium chloride for synthesis
490082 1-Hexadecyl-2,3-dimethylimidazolium chloride for synthesis
490084 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490085 Tetrabutylammonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490087 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide for synthesis
490088 N-Butyl-3-methylpyridinium bromide for synthesis
490093 1-Methylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490094 4-Methyl-N-octylpyridinium chloride for synthesis
490095 1-Hexyl-1-methylpyrrolidinium chloride for synthesis
490096 1-Methyl-1-octylpyrrolidinium chloride for synthesis
490098 3-Methyl-1-octadecylimidazolium chloride for synthesis