کدمرک 490099 الی 802353

فروش ،پذیرش سفارش و  واردات کلیه محصولات مرک آلمان با نام و کدهای زیر توسط شرکت کیمیانوآورآزما برای مشتریان محترم انجام می پذیرد :

490099 3-Methyl-1-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490100 1-Hexyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490101 N-Butylpyridinium methylsulfate for synthesis
490102 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate for synthesis
490104 3-Methyl-1-octadecylimidazolium hexafluorophosphate for synthesis
490105 3-Methyl-1-octadecylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490106 1-Butyl-3-methylimidazolium p-toluenesulfonate for synthesis
490109 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium methylsulfate for synthesis
490110 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium methylsulfate for synthesis
490111 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium methylsulfate for synthesis
490112 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490113 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate for synthesis
490114 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate for synthesis
490115 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490117 1-Dodecyl-3-methylimidazolium chloride for synthesis
490118 N-Butylpyridinium bromide for synthesis
490119 N-Butyl-3,5-dimethylpyridinium chloride for synthesis
490121 N-Butyl-3-methylpyridinium chloride for synthesis
490122 N-Butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate for synthesis
490124 N-Hexylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490126 N-Butylpyridinium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490127 N-Hexylpyridinium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490128 N-Octylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490129 N’’-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylguanidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490131 3-Methyl-1-phenylpropylimidazolium bromide for synthesis
490132 N-Octylpyridinium chloride for synthesis
490135 Guanidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490137 Guanidinium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490139 1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate for synthesis
490140 Tetrabutylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490141 1-Methyl-1-octylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490143 1,1-Dibutylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490147 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate for synthesis
490148 Methyltrioctylammonium trifluoroacetate for synthesis
490149 1-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490150 N-Butyl-3-methylpyridinium methylsulfate for synthesis
490151 N’’-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylguanidinium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490152 N,N,N’,N’,N’’-Pentamethyl-N’’-propylguanidinium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490154 O-Methyl-N,N,N’,N’-tetramethylisouronium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490155 O-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylisouronium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490156 S-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylisothiouronium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490157 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoroacetate for synthesis
490158 1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate for synthesis
490159 1-Hexyl-2,3-dimethylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490164 1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride for synthesis
490165 Methyltrioctylammonium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490166 1-Hexyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490167 Methyltrioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490171 Ionic Liquids Kit 3.1 (electrochemically stable) for synthesis
490172 Guanidinium p-toluenesulfonate for synthesis
490173 N-Ethylpyridinium chloride for synthesis
490174 N-Butyl-4-methylpyridinium bromide for synthesis
490175 1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulfate for synthesis
490176 1-Ethyl-3-methylimidazolium p-toluenesulfonate for synthesis
490177 1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulfate for synthesis
490178 3-Methyl-1-octylimidazolium octylsulfate for synthesis
490179 3-Methyl-1-octadecylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490180 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium p-toluenesulfonate for synthesis
490181 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium octylsulfate for synthesis
490182 O-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylisouronium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490183 S-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylisothiouronium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490184 Ionic Liquids Kit 4 (thermally stable) for synthesis
490185 N-Ethylpyridinium bromide for synthesis
490186 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide for synthesis
490187 1-Butyl-3-methylimidazolium iodide for synthesis
490191
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium iodide for synthesis
490193 Ionic Liquids Kit 6.1 (for metal deposition) for synthesis
490194 N-Hexylpyridinium chloride for synthesis
490195 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bromide for synthesis
490196 N-Hexylpyridinium bromide for synthesis
490197 Hexamethylguanidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate for synthesis
490198 Ionic Liquids Kit 7 (photovoltaic applications) for synthesis
490201 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate for synthesis
490202 3-Propyl-1-methylimidazolium iodide for synthesis
490203 1,1-Dimethylpyrrolidinium iodide for synthesis
490204 1,2,3-Trimethylimidazolium iodide for synthesis
490205 1-Ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate for synthesis
490206 N-Butyl-3-methylpyridinium hexafluorophosphate for synthesis
490208 3-Methyl-1-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490209 Ionic Liquids Kit 8 (synthesis and catalysis A) for synthesis
490210 1-Hexyl-3-methylimidazolium tris(trifluoromethylsulfonyl)methide for synthesis
490211 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis[oxalato(2-)]borate for synthesis
490216 Ionic Liquids Kit 9, Biotech Kit A (water immiscible) for synthesis
490217 Ionic Liquids Kit 10, Biotech Kit B (water miscible) for synthesis
490218 1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate for synthesis
490219 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium trifluoromethanesulfonate for synthesis
490222 Ethyl-dimethyl-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490223 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate for synthesis
490224 Ionic Liquids Kit 5.1 (Starter Kit) for synthesis
490230 1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate for synthesis
490250 N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium acetate (a product of Bioniqs Ltd) for synthesis
490251 N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium propionate (a product of Bioniqs Ltd) for synthesis
490252 N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium octanoate (a product of Bioniqs Ltd) for synthesis
490253 N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium 2-hydroxyacetate (a product of Bioniqs Ltd) for synthesis
490254 N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium trifluoroacetate (a product of Bioniqs Ltd) for synthesis
490256 Di(2-hydroxyethyl)ammonium trifluoroacetate (a product of Bioniqs Ltd) for synthesis
490258 N,N-di(2-methoxy)ethylammonium acetate (a product of Bioniqs Ltd) for synthesis
490259 N,N-di(2-methoxy)ethylammonium sulfamate for synthesis
490260 1-(2-Ethoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490261 N-Ethoxymethyl-N-methylmorpholinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490262 N-Ethyl-N,N-dimethyl-2-methoxyethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490263 1-(2-Hydroxyethyl)-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490264 N-(3-Hydroxypropyl)pyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490265 1-(3-Methoxypropyl)-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide for synthesis
490330 1-Butyl-3-methylimidazolium tricyanomethane for synthesis
490331 N-Butyl-3-methylpyridinium dicyanamide for synthesis
491002 Trihexyl(tetradecyl)phosphonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate high purity
491008 Trihexyl(tetradecyl)phosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide high purity
491011 Trihexyl(tetradecyl)phosphonium hexafluorophosphate high purity
491012 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis[oxalato(2-)-O,O+]borate high purity
491015 1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide high purity
491016 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate high purity
491024 1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate high purity
491025 Tetramethylammonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate high purity
491026 Tetraethylammonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate high purity
491029 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate high purity
491031 1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide high purity
491036 3-Methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate high purity
491037 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate high purity
491044 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide high purity
491046 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide high purity
491049 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate high purity
491050 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate high purity
491059 1,3-Dimethylimidazolium methylsulfate high purity
491060 1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate high purity
491061 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate high purity
491062 1-Butyl-3-ethylimidazolium trifluoromethanesulfonate high purity
491063 1-Butyl-3-methylimidazolium methylsulfate high purity
491064 1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate high purity
491065 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate high purity
491066 3-Methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate high purity
491068 N-Butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate high purity
491070 N-Hexylpyridinium hexafluorophosphate high purity
491078 1-Hexyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate high purity
491084 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate high purity
491085 Tetrabutylammonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate high purity
491099 3-Methyl-1-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide high purity
491100 1-Hexyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide high purity
491102 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate high purity
491104 3-Methyl-1-octadecylimidazolium hexafluorophosphate high purity
491105 3-Methyl-1-octadecylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide high purity
491110 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium methylsulfate high purity
491111 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium methylsulfate high purity
491112 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate high purity
491113 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate high purity
491115 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium trifluoromethanesulfonate high purity
491124 N-Hexylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide high purity
491127 N-Hexylpyridinium trifluoromethanesulfonate high purity
491129 N’’-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylguanidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate high purity
491137 Guanidinium trifluoromethanesulfonate high purity
491141 1-Methyl-1-octylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide high purity
491147 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate high purity
491151 N’’-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylguanidinium trifluoromethanesulfonate high purity
491152 N,N,N’,N’,N’’-Pentamethyl-N’’-propylguanidinium trifluoromethanesulfonate high purity
491154 O-Methyl-N,N,N’,N’-tetramethylisouronium trifluoromethanesulfonate high purity
491155 O-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylisouronium trifluoromethanesulfonate high purity
491156 S-Ethyl-N,N,N’,N’-tetramethylisothiouronium trifluoromethanesulfonate high purity
491157 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoroacetate high purity
491158 1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate high purity
491165 Methyltrioctylammonium trifluoromethanesulfonate high purity
491171 Ionic Liquids Kit 3.1 (electrochemically stable) high purity
491179 3-Methyl-1-octadecylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate high purity
491184 Ionic Liquids Kit 4 (thermally stable) high purity
491193 Ionic Liquids Kit 6.1 (for metal deposition) high purity
491209 Ionic Liquids Kit 8 (synthesis and catalysis A) high purity
491222
Ethyl-dimethyl-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide high purity
492024 1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethylsulfonate ultra pure
492031 1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ultra pure
492046 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ultra pure
492049 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ultra pure
492050 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ultra pure
492061 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate ultra pure
500005 Nicotinic acid extra pure Ph Eur,BP,USP
500064 Rutin water-soluble in chips
500090 L(+)Ascorbyl palmitate (6-palmitoyl-L-ascorbic acid) Ph Eur,BP,NF,FCC,E 304
500111 Cocarboxylase tetrahydrate (thiamine diphosphoric acid ester tetrahydrate) EMPROVE®
500112 Cocarboxylase (chloride) thiamine diphosphoric acid ester chloride EMPROVE®
500115 Choline hydrogen tartrate DAB 1996,FCC
500117 Choline chloride extra pure DAB 1996,FCC
500190 Glycine cryst. EMPROVE® Ph Eur,BP,USP
500257 Riboflavine Ph Eur,BP,JP,USP,E 101
500259 Riboflavine 5’-phosphate monosodium salt dihydrate (vitamin B2 5’-phosphate monosodium salt) Ph
500299 Nicotinamide Ph Eur,BP,USP,FCC
500538 Barbital sodium (5,5-diethylbarbituric acid sodium salt) DAB 7,BP 73,Ph Franç IX,Ph Helv VII
500601 Vitamin B12-lactose trituration 0.1%
500619 Vitamin B12-mannitol trituration 0.1%
500667 Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate EMPROVE®
500849 Vitamin A water-miscible 1 ml = 200,000 I.U. for oral use Ph Eur,BP
500854 Vitamin E ready-to-press granules (33 g all-rac-alpha-tocopheryl acetate in 100 g substance) Ph Eur,BP
500858 Vitamin E dry powder (33 g all-rac-alpha-tocopheryl acetate in 100 g substance) EMPROVE® Ph Eur,BP,USP
500859 Vitamin E dry powder (50 g all-rac-alpha-tocopheryl acetate in 100 g substance) EMPROVE® Ph Eur,BP,USP
500862 Vitamin E water-miscible 1 ml = 500 mg DL-alpha-tocopherol acetate for oral use USP
500878 Vitamin E dry powder sprayed (50 g all-rac-alpha-tocopheryl acetate in 100 g substance) Ph Eur,BP
500936 Vitamin D3 (cholecalciferol) cryst. (1 g = 40 Mio.I.U.) Ph Eur,BP,USP
500949 all-rac-alpha-Tocopherol Ph Eur,BP,USP,E 307
500952 all-rac-alpha-Tocopheryl acetate (Vitamin E acetate) EMPROVE® Ph Eur,BP,USP,FCC
500976 DL-alpha-Tocopherol hydrogen succinate food grade USP
500986 DL-Methionine EMPROVE® Ph Eur,BP
501260 Pyridoxol (pyridoxine) vitamin B6 base
501551 Vitamin D3 dry powder 1 g = 100,000 I.U. colecalciferol stabilized with DL-alpha-tocopherol Ph Eur,BP
501758 Vitamin K1-lactose trituration 1%
501890 Vitamin K1 (phytomenadione) Ph Eur,BP,USP,FCC
524950 Vitamin B12 (cyanocobalamin) Ph Eur,BP,USP
800004 Acetaldehyde for synthesis
800023 Acetylacetone for synthesis
800026 Acetamidinium chloride for synthesis
800028 Acetophenone for synthesis
800029 Dimethyl acetylenedicarboxylate for synthesis
800074 Diethyl acetamidomalonate for synthesis
800077 4’-Methylacetanilide for synthesis
800086 Diethyl adipate for synthesis
800087 Adipamide for synthesis
800092 Adiponitrile for synthesis
800097 Dimethyl adipate for synthesis
800104 3-Aminobenzoic acid for synthesis
800105 2,5-Hexanedione for synthesis
800106 4-Acetamidobenzaldehyde for synthesis
800107 Methyl acetoacetate for synthesis
800110 2-Acetyl-gamma-butyrolactone for synthesis
800122 2-Ethoxybenzamide for synthesis
800131 Benzoic anhydride for synthesis
800133 Barbituric acid for synthesis
800137 2-Benzoylbenzoic acid for synthesis
800140 Benzilic acid for synthesis
800141 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid for synthesis
800145 6-Aminohexanoic acid for synthesis
800147 Acetylenedicarboxylic acid for synthesis
800148 3-Indolyl methyl ketone for synthesis
800154 Methyl 2-pyridyl ketone for synthesis
800155 Methyl 3-pyridyl ketone for synthesis
800156 Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis
800175 Methyl 2-thienyl ketone for synthesis
800179 Ethyl dichloroacetate for synthesis
800181 Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800182 2-(2-Pyridyl)ethanol for synthesis
800184 Azodicarboxamide for synthesis
800187 2-Ethoxyethyl acetate for synthesis
800190 Ethyl hexanoate for synthesis
800191 Hexanoyl chloride for synthesis
800192 Octanoic acid for synthesis
800198 Hexanoic acid for synthesis
800199 Octanoyl chloride for synthesis
800202 Ethyl octanoate for synthesis
800214 2,3-Pyridinedicarboxylic acid for synthesis
800218 (-)-Quinic acid for resolution of racemates for synthesis
800220 Chlorosulfonic acid for synthesis
800223 2-Ethylhexylamine for synthesis
800230 2-Ethylpyridine for synthesis
800232 4-Ethylpyridine for synthesis
800233 2-Hydroxycinnamic acid for synthesis
800234 3-Hydroxycinnamic acid for synthesis
800235 Cinnamic acid for synthesis
800236 Cinnamoyl chloride for synthesis
800237 4-Hydroxycinnamic acid for synthesis
800238 Ethyl cinnamate for synthesis
800239 Benzyl cinnamate for synthesis
800240 Methyl cinnamate for synthesis
800251 Triethyl citrate for synthesis
800252 Cyanoacetic acid for synthesis
800256 Allylamine for synthesis
800257 3-Chloro-1-propene (stabilised with propylene oxide) for synthesis
800259 Allyl 2,3-epoxypropyl ether for synthesis
800260 Allyl isothiocyanate (stabilised) for synthesis
800262 4’-Aminoacetanilide for synthesis
800266 Diethyl fumarate for synthesis
800269 Fumaric acid for synthesis
800272 Fumaryl chloride for synthesis
800273 4’-Aminoacetophenone for synthesis
800277 Fumaronitrile for synthesis
800295 Glutaric acid for synthesis
800298 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid for synthesis
800302 4-Aminobutyric acid for synthesis
800360 2-(2-Aminoethylamino)ethanol for synthesis
800361 2-(1-Piperazinyl)ethylamine for synthesis
800362 2-Aminoanthraquinone for synthesis
800365 Ethyl 3-chloropropionate for synthesis
800368 Aminoacetaldehyde dimethyl acetal for synthesis
800378 Diethyl maleate for synthesis
800380 Maleic acid for synthesis
800384 L-(-)-Malic acid for resolution of racemates for synthesis
800386 2-Amino-4-methylpyridine for synthesis
800387 Malonic acid for synthesis
800390 2-Aminobenzotrifluoride for synthesis
800391 3-Aminobenzotrifluoride for synthesis
800396 Hexacarbonylmolybdenum for synthesis
800397 Ethyl levulinate for synthesis
800399 Myristic acid for synthesis
800405 4-Aminodiphenylamine hydrochloride for synthesis
800407 2,5-Dimethoxyaniline for synthesis
800408 Maleic anhydride for synthesis
800412 Chloroacetic acid for synthesis
800413 Ethyl chloroacetate for synthesis
800416 4-Amino-3-methylphenol for synthesis
800417 2-Amino-6-methylpyridine for synthesis
800419 2-Aminophenol for synthesis
800420 3-Aminophenol for synthesis
800421 4-Aminophenol for synthesis
800422 4-Aminophenylacetic acid for synthesis
800423 3-Amino-1-propanol for synthesis
800426 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid for synthesis
800427 1-Bromo-3-methylbutane for synthesis
800429 trans-Anethole for synthesis
800457 Butyric acid for synthesis
800458 p-Anisidine for synthesis
800460 4-Methoxybenzyl alcohol for synthesis
800461 o-Anisidine for synthesis
800462 m-Anisidine for synthesis
800463 2-Chlorobenzoic acid for synthesis
800465 Anthraquinone for synthesis
800466 Methyl 2-aminobenzoate for synthesis
800468 Benzenesulfonic acid for synthesis
800469 2-Bromobutyric acid for synthesis
800470 Benzenesulfonyl chloride for synthesis
800472 Isobutyric acid for synthesis
800473 3-Chlorobenzoic acid for synthesis
800476 4-Chlorobenzoic acid for synthesis
800478 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid for synthesis
800479 4-Chloro-3-nitrobenzoic acid for synthesis
800483 Cyclopropanecarboxylic acid for synthesis
800486 Diphenylacetic acid for synthesis
800487 2,2’-Dithiodibenzoic acid for synthesis
800500 Ethyl butyrate for synthesis
800501 Ethyl isobutyrate for synthesis
800503 Butyric anhydride for synthesis
800504 Isobutyric anhydride for synthesis
800507 4-Bromobenzoic acid for synthesis
800508 Palmitic acid for synthesis
800510 Palmitoyl chloride for synthesis
800549 Triethylphosphite for synthesis
800551 Triphenyl phosphite for synthesis
800578 Methacrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800579 Ethyl methacrylate (stabilised) for synthesis
800585 Butyl methacrylate (stabilised) for synthesis
800588 2-Hydroxyethyl methacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800589 Dodecyl methacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800590 Methyl methacrylate (stabilised) for synthesis
800592 Phthalic anhydride for synthesis
800593 Phthalonitrile for synthesis
800597 1-Naphthoic acid for synthesis
800598 2-Naphthoic acid for synthesis
800599 4-Nitrophenylacetic acid for synthesis
800605 Propionic acid for synthesis
800606 Ethyl propionate for synthesis
800607 Isophthalic acid for synthesis
800608 Propionic anhydride for synthesis
800609 2,3-Epoxypropyl methacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800610 2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) (stabilised)
800614 Pyridine-2,6-dicarboxylic acid for synthesis
800615 2-Pyrazinecarboxylic acid for synthesis
800616 2,3-Pyrazinedicarboxylic acid for synthesis
800640 2-Hydroxybenzaldehyde for synthesis
800645 3-Nitrobenzoic acid for synthesis
800646 4-Nitrobenzoic acid for synthesis
800649 3-Nitrophthalic acid for synthesis
800650 4-Nitrophthalic acid for synthesis
800653 Selenium dioxide (sublimed) for synthesis
800658 Tetraethyl orthosilicate for synthesis
800660 Mucic acid for synthesis
800661 Pentadecanoic acid for synthesis
800663 Diethyl pimelate for synthesis
800665 3’-Nitrocinnamic acid for synthesis
800667 Phenoxyacetic acid for synthesis
800668 Pimelic acid for synthesis
800673 Stearic acid for synthesis
800678 Succinyl dichloride for synthesis
800680 Diethyl succinate for synthesis
800683 Succinic anhydride for synthesis
800691 5-Sulfosalicylic acid dihydrate for synthesis
800735 2-Pyridinecarboxylic acid for synthesis
800736 4-Pyridinecarboxylic acid for synthesis
800737 3,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis
800738 2,4-Dihydroxybenzoic acid for synthesis
800740 Terephthaloyl dichloride for synthesis
800741 Tetrachlorophthalic anhydride for synthesis
800742 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride for synthesis
800753 Sebacic acid for synthesis
800757 Diethyl sebacate for synthesis
800758 2-Ethylhexanoic acid for synthesis
800762 Terephthalic acid for synthesis
800763 D-(+)-Malic acid for the resolution of racemates for synthesis
800767 4-Toluenesulfonohydrazide for synthesis
800784 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid for synthesis
800786 Butyl 3-pyridinecarboxylate for synthesis
800795 1,2-Ethanedithiol for synthesis
800796 Ethanethiol for synthesis
800799 (2S,3S)-(-)-Tartaric acid for the resolution of racemates for synthesis
800813 Undecylenic-10 acid for synthesis
800820 Isopentanoic acid for synthesis
800821 Pentanoic acid for synthesis
800826 Acryloyl chloride (stabilised with phenothiazine) for synthesis
800830 Acrylamide for synthesis
800832 Butyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800834 Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800835 2-Ethylhexyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800836 Ethyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800841 Methyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
800849 Ethanolamine for synthesis
800856 Ethylene glycol dimethyl ether for synthesis
800857 Ethylene glycol monoethyl ether for synthesis
800866 Diisopropyl ether (stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) for synthesis
800871 Bromoethane for synthesis
800874 Ethylammonium chloride for synthesis
800879 Benzyl chloroformate (45% solution in toluene) for synthesis
800881 Ethyl chloroformate for synthesis
800882 Ethyl cyanoacetate for synthesis
800884 Propyl formate for synthesis
800885 Trimethyl orthoformate for synthesis
800888 Hexacarbonyltungsten for synthesis
800889 Methyl formate for synthesis
800891 Ethyl formate for synthesis
800892 Triethyl orthoformate for synthesis
800894 N-Ethyldiisopropylamine for synthesis
800896 Iodoethane (stabilised with silver) for synthesis
800898 Diethyl malonate for synthesis
800899 Dimethyl malonate for synthesis
800900 Ethylene carbonate for synthesis
800906 Diethyl ethylmalonate for synthesis
800907 N-(3-Dimethylaminopropyl)-N’-ethylcarbodiimide hydro chloride for synthesis
800918 Dimethyl phthalate for synthesis
800919 Dibutyl phthalate for synthesis
800920 Dicyclohexyl phthalate for synthesis
800936 4-Ethylaniline for synthesis
800937 2-Ethylaniline for synthesis
800947 Ethylenediamine for synthesis
800948 Ethylenediammonium dichloride for synthesis
800950 Ethylene glycol diacetate for synthesis
800952 1,2-Dibromoethane for synthesis
800956 1-Ethylpiperidine for synthesis
800974 Allyl alcohol for synthesis
800990 2-Ethyl-1-hexanol for synthesis
801009 DL-2-Amino-1-propanol for synthesis
801019 Ethyltriphenylphosphonium bromide for synthesis
801021 3-Bromo-1-propene (stabilised) for synthesis
801059 Aluminium acetylacetonate for synthesis
801068 Aluminium bromide anhydrous for synthesis
801079 Aluminium triisopropylate for synthesis
801081 Aluminium chloride anhydrous powder sublimed for synthesis
801110 3-Aminopyridine for synthesis
801111 4-Aminopyridine for synthesis
801112 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate for synthesis
801113 2-Aminopyridine for synthesis
801221 Ammonium sulfite (35% solution in water) for synthesis
801228 11-Aminoundecanoic acid for synthesis
801241 Ethyl 2-ethoxy-1,2-dihydro-1-quinolinecarboxylate for synthesis
801246 5-Aminoisophthalic acid for synthesis
801265 Diethyl benzylmalonate for synthesis
801268 2-Aminobenzothiazole for synthesis
801270 2-Aminopyrimidine for synthesis
801272 2-Aminothiazole for synthesis
801274 Diethyl butylmalonate for synthesis
801276 Pivaloyl chloride for synthesis
801281 2-Ethoxy-3,4-dihydro-2H-pyran for synthesis
801295 4-Ethylmorpholine for synthesis
801299 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid for synthesis
801300 Ethyl pivalate for synthesis
801302 Pivalic anhydride for synthesis
801303 3-Morpholino propylamine for synthesis
801305 Dodecanedioic acid for synthesis
801309 4-Amino-1,2,4-triazole for synthesis
801312 2-Amino-5-chlorobenzophenone for synthesis
801313 2-Amino-2-thiazoline for synthesis
801317 Bis(2-ethylhexyl) azelate for synthesis
801335 2-Aminothiophenol for synthesis
801336 Pivalic acid for synthesis
801337 1-Adamantanecarboxylic acid for synthesis
801338 2-Aminopyrazine for synthesis
801339 1-Adamantanol for synthesis
801366 Acetaldehyde diethyl acetal for synthesis
801372 Ethylbenzene for synthesis
801391 Ethyl vinyl ether (stabilised with potassium hydroxide) for synthesis
801392 2-(Ethylamino)ethanol for synthesis
801395 2-Butoxyethyl acetate for synthesis
801410 2-Amino-1-butanol for synthesis
801417 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate for synthesis
801418 4-Aminobenzamide for synthesis
801419 2-Aminobenzonitrile for synthesis
801445 7-Azaindole for synthesis
801446 Diethyl ethoxymethylenemalonate for synthesis
801452 Anisole for synthesis
801453 Bis(2-ethylhexyl) adipate for synthesis
801461 Anthrone for synthesis
801464 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol for synthesis
801465 2-Amino-2-methyl-1-propanol for synthesis
801480 2-Ethylbutyric acid for synthesis
801482 Ethyl 2-bromobutyrate for synthesis
801504 Silver acetate for synthesis
801516 Benzylideneacetone for synthesis
801518 Phenyl 2-pyridyl ketone for synthesis
801521 Benzylacetone for synthesis
801522 Dibenzyl ether for synthesis
801524 2-Benzylpyridine for synthesis
801525 4-Benzylpyridine for synthesis
801529 cis-2-Butene-1,4-diol for synthesis
801532 1,4-Butanediol for synthesis
801535 Bromodiphenylmethane for synthesis
801537 2-Butyne-1,4-diol (not stabilised) for synthesis
801539 Butylamine for synthesis
801540 sec-Butylamine for synthesis
801546 tert-Butylamine for synthesis
801548 2-Bromobutane for synthesis
801549 1-Bromo-2-methylpropane for synthesis
801550 2-Chloro-2-methylpropane for synthesis
801551 N-Butyl-2,2’-iminodiethanol for synthesis
801552 N-tert-Butylformamide for synthesis
801553 Butyl 2,3-epoxypropyl ether for synthesis
801554 Ethylene glycol monobutyl ether for synthesis
801555 Butyraldehyde for synthesis
801556 Isobutyraldehyde for synthesis
801557 Ethyl butyrylacetate for synthesis
801561 Chlorodiphenylmethane for synthesis
801580 Benzylideneacetophenone for synthesis
801587 1-Butanethiol for synthesis
801592 2-Bromoanisole for synthesis
801595 alpha,alpha’-Azoisobutyronitrile for synthesis
801600 4-Bromoaniline for synthesis
801601 4-Bromoanisole for synthesis
801602 1-Bromobutane for synthesis
801603 1-Bromohexane for synthesis
801604 1-Bromopentane for synthesis
801607 3-Butene-2-ol for synthesis
801610 1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane (mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
801627 1-Bromo-3-chloropropane for synthesis
801628 1-Bromoadamantane for synthesis
801630 Boron tribromide for synthesis
801632 Benzil for synthesis
801635 (1R)-(+)-3-endo-Bromocamphor-8-sulfonic acid monohydrate for the resolution of racemates for synthesis
801636 Ethyl bromoacetate for synthesis
801637 4-Bromotoluene for synthesis
801640 1-Chlorobutane for synthesis
801641 Benzoyl peroxide (with 25% H2O) for synthesis
801644 Benzhydrol for synthesis
801647 Boron trifluoride-diethyl ether complex for synthesis
801656 tert-Butyl carbazate for synthesis
801657 Bromoacetaldehyde diethyl acetal for synthesis
801659 2-Bromothiophene for synthesis
801660 Butyllithium (15% solution in n-hexane) for synthesis
801661 gamma-Butyrolactone for synthesis
801663 Boron trifluoride-methanol complex (20% solution in methanol) for synthesis
801667 1-Bromopropane for synthesis
801668 2-Bromopropane for synthesis
801674 1-Bromo-3-chlorobenzene for synthesis
801675 2-Bromomesitylene for synthesis
801676 1-Bromodecane for synthesis
801678 Bis(2-chloroethyl) ether for synthesis
801681 N-Methylbenzylamine for synthesis
801755 Butyl benzoate for synthesis
801756 Benzaldehyde for synthesis
801776 Benzoin for synthesis
801786 Bromobenzene for synthesis
801791 Chlorobenzene for synthesis
801795 N-Benzylurea for synthesis
801800 Benzonitrile for synthesis
801801 Benzophenone for synthesis
801804 Benzoyl chloride for synthesis
801808 Ethyl benzoylacetate for synthesis
801809 Benzyl chloride for synthesis
801811 Benzyl cyanide for synthesis
801812 Benzylamine for synthesis
801813 Ethyl benzoate for synthesis
801815 Benzyl bromide for synthesis
801816 Benzyltrimethylammonium hydroxide (40% solution in methanol) for synthesis
801818 2-Butanethiol for synthesis
801822 1-Benzyl-4-piperidinone for synthesis
801917 Pyrocatechol monoethyl ether for synthesis
801924 2-Furancarboxylic acid for synthesis
801933 2-Bromopyridine for synthesis
801934 3-Bromopyridine for synthesis
801935 4-Bromopyridinium chloride for synthesis
801949 N-Bromosuccinimide for synthesis
801959 Biphenyl-4-ol for synthesis
801960 Bis(tributyltin) oxide for synthesis
801961 1-Bromoundecane for synthesis
801962 Brij® 35 for synthesis
801964 1,3-Butanediol for synthesis
801965 2-(4-Biphenylyl)-2-propanol for synthesis
801966 2-Bromo-2-methylpropane (stabilised with potassium carbonate) for synthesis
801969 1-Bromooctane for synthesis
801976 Isobutyryl chloride for synthesis
801977 Butyryl chloride for synthesis
801985 1-Bromo-2-nitrobenzene for synthesis
801986 Bromotrichloromethane for synthesis
801987 4-tert-Butylpyrocatechol for synthesis
801996 1,4-Butanediol diacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
802005 Cadmium(II) acetylacetonate for synthesis
802100 Calcium hydride for synthesis
802169 Decanoic acid for synthesis
802180 Ethyl decanoate for synthesis
802182 Decanoyl chloride for synthesis
802189 tert-Butyl acetate for synthesis
802191 Benzamide for synthesis
802193 1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt for synthesis
802195 Benzoylacetone for synthesis
802198 2-(Benzylamino) ethanol for synthesis
802200 3-Amino-2-chloropyridine for synthesis
802217 2-Amino-5-chloropyridine for synthesis
802226 Benzyl mercaptan for synthesis
802253 2-Chlorophenol for synthesis
802254 4-Chlorophenol for synthesis
802255 S-Benzylthiuronium chloride for synthesis
802256 2,2’-Biphenyldicarboxylic acid for synthesis
802260 Bromoacetic acid for synthesis
802289 Cyclohexanecarboxylic acid for synthesis
802295 4-Chloro-3-methylphenol for synthesis
802296 Bromocyclohexane for synthesis
802301 1,1’-Carbonyldiimidazole for synthesis
802304 (-)-Quinine for resolution of racemates for synthesis
802314 5-Chloro-1-phenyltetrazole for synthesis
802339 1-Chlorohexadecane for synthesis
802353 Phenyl chloroformate for synthesis