کدمرک 802357 الی 811689

فروش ،پذیرش سفارش و  واردات کلیه محصولات مرک آلمان با نام و کدهای زیر توسط شرکت کیمیانوآورآزما برای مشتریان محترم انجام می پذیرد :

802357 Methyl chloroformate for synthesis
802358 Isobutyl chloroformate for synthesis
802360 1-(Chloromethyl)naphthalene for synthesis
802361 p-Chloranil for synthesis
802365 o-Chloranil for synthesis
802396 2-Bromopropionic acid for synthesis
802400 3-Bromotoluene for synthesis
802406 Isoquinoline for synthesis
802407 Quinoline for synthesis
802410 p-Benzoquinone for synthesis
802411 Chloroacetyl chloride for synthesis
802412 2-Chloroacetamide for synthesis
802413 Methyl chloroacetate for synthesis
802448 N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride for synthesis
802452 3-Chlorobenzaldehyde for synthesis
802453 4-Chlorobenzaldehyde for synthesis
802454 Benzotrichloride for synthesis
802458 4-Chlorostyrene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
802460 Cycloheptanol for synthesis
802462 Cycloheptanone for synthesis
802482 Chromium(II) chloride for synthesis
802485 Chromium(III) acetylacetonate for synthesis
802489 Citral (mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
802491 1-Cyanoguanidine for synthesis
802504 Cinnamyl alcohol for synthesis
802505 trans-Cinnamaldehyde for synthesis
802506 (+)-Cinchonine for resolution of racemates for synthesis
802527 Cobalt(II) acetylacetonate for synthesis
802528 Cobalt(III) acetylacetonate for synthesis
802540 Cobalt(II) chloride anhydrous for synthesis
802590 4-Chlorobutyryl chloride for synthesis
802603 Chloroacetone (stabilised) for synthesis
802604 Chloroacetonitrile for synthesis
802605 4’-Chloroacetophenone for synthesis
802609 2-Amino-4-chlorophenol for synthesis
802610 4-Chlorobenzophenone for synthesis
802611 2-Chloroaniline for synthesis
802612 3-Chloroaniline for synthesis
802613 4-Chloroaniline for synthesis
802615 2-Chlorobenzotrifluoride for synthesis
802618 4-Chlorobenzoyl chloride for synthesis
802620 4-Chlorobenzyl cyanide for synthesis
802622 1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane for synthesis
802625 4-Chloro-2-nitroaniline for synthesis
802637 3-Chloro-1,2-propanediol for synthesis
802638 3-Chloro-1-propanol for synthesis
802641 5-Chloro-2-methylaniline for synthesis
802643 3-Chloro-2-methylaniline for synthesis
802650 Crotonic acid for synthesis
802651 2-Chlorotoluene for synthesis
802653 4-Chlorotoluene for synthesis
802657 2-Pyridinecarbonitrile for synthesis
802658 3-Pyridinecarbonitrile for synthesis
802659 4-Pyridinecarbonitrile for synthesis
802661 Cyclooctanol for synthesis
802662 Cyclooctanone for synthesis
802664 1,4-Cyclohexanediol (mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
802667 Crotonaldehyde for synthesis
802668 Ethyl crotonate for synthesis
802669 Cyclopentanol for synthesis
802670 Cyclopentanone for synthesis
802672 Hexanal for synthesis
802675 Cyclododecanol for synthesis
802676 Cyclododecanone for synthesis
802678 Chloroacetaldehyde dimethyl acetal for synthesis
802680 3-Chloropropionyl chloride for synthesis
802681 Cumene for synthesis
802696 2-Chlorobenzonitrile for synthesis
802698 4-Chlorobenzonitrile for synthesis
802699 alpha-Chlorophenylacetyl chloride for synthesis
802712 Copper(II) acetylacetonate for synthesis
802774 Bromocyclopentane for synthesis
802775 Bromocyclopropane for synthesis
802794 3-Chloropropionitrile for synthesis
802800 epsilon-Caprolactam for synthesis
802801 epsilon-Caprolactone for synthesis
802809 2-Chloropropane for synthesis
802810 2-Chloropropionic acid for synthesis
802811 N-Chlorosuccinimide for synthesis
802812 5-Chlorovaleric acid for synthesis
802815 Cyanuric chloride for synthesis
802823 Cyclohexanecarbonitrile for synthesis
802824 Cyclohexene (stabilized) for synthesis
802834 Cystaminium dichloride for synthesis
802835 Cysteaminium chloride for synthesis
802866 Cyanoacetamide for synthesis
802874 Methyl carbamate for synthesis
802880 Cyclobutanone for synthesis
802884 Cyclohexanethiol for synthesis
802885 Cyclohexylamine for synthesis
802892 Dibutyl ether for synthesis
802898 Diethyl carbonate for synthesis
802912 Dimethyl sulfoxide for synthesis
802921 1,6-Dibromohexane for synthesis
802927 (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate for resolution of racemates for synthesis
802932 Diethylene glycol diethyl ether for synthesis
802933 Diethylene glycol dibutyl ether for synthesis
802934 Diethylene glycol dimethyl ether (stabilised) for synthesis
802936 2,2-Dimethoxypropane for synthesis
802940 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone for synthesis
802948 Dicyclohexylamine for synthesis
802954 N,N’-Dicyclohexylcarbodiimide for synthesis
802961 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
802965 Fluorobenzene for synthesis
802971 3,4-Dihydro-2H-pyran for synthesis
803010 Diethylamine for synthesis
803027 Dicyclopentadienylzirconium dichloride for synthesis
803030 1,3-Dichloro-2-propanol for synthesis
803031 2,3-Dichloro-1-propanol for synthesis
803036 Dicyclopentadienyltitanium dichloride for synthesis
803038 Dicyclopentadiene (stabilised) for synthesis
803052 Dimethylammonium chloride for synthesis
803057 4-(Dimethylamino)benzaldehyde for synthesis
803060 N,N-Dimethylaniline for synthesis
803066 N,N-Dimethylformamide diethyl acetal for synthesis
803068 N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal for synthesis
803071 Dimethyl sulfate for synthesis
803075 3,5-Dinitrobenzoyl chloride for synthesis
803080 2,4-Dinitrophenylhydrazine (with 0.5 ml H2O/g) for synthesis
803088 Diphenyl phosphorochloridate for synthesis
803090 Biphenyl for synthesis
803101 Decahydronaphthalene (mixture of cis-and trans isomers) for synthesis
803105 Diethyl sulfate for synthesis
803116 Diethanolamine for synthesis
803120 1,4-Dinitrobenzene for synthesis
803127 Diethylene glycol monoethyl ether for synthesis
803128 Diethylene glycol monomethyl ether for synthesis
803129 Diethylene glycol monobutyl ether for synthesis
803131 Diethylene glycol for synthesis
803138 Isopropenyl acetate for synthesis
803181 Benzyl acetate for synthesis
803183 Propyl acetate for synthesis
803184 Vinyl acetate (stabilised) for synthesis
803202 Epoxystyrene for synthesis
803206 N,N-Dimethylbenzylamine for synthesis
803209 1,1-Dichloroethylene (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
803211 Decanal (stabilized with alpha-tocopherol) for synthesis
803212 1-Chlorodecane for synthesis
803213 Deoxybenzoin for synthesis
803214 N,N-Diethylacetamide for synthesis
803215 N,N-Diethylethylenediamine for synthesis
803222 Dibutylamine for synthesis
803224 3-(Dimethylamino)propionitrile for synthesis
803225 1,3-Dichlorobenzene for synthesis
803226 1,4-Dichlorobenzene for synthesis
803227 1,4-Dichlorobutane for synthesis
803235 N,N-Dimethylacetamide for synthesis
803237 2-(Dimethylamino)-ethanol for synthesis
803238 1,2-Dichlorobenzene for synthesis
803240 N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride for synthesis
803241 N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride for synthesis
803244 N,N’-Dimethylurea for synthesis
803245 1,2-Dimethylimidazole for synthesis
803247 1-(Dimethylamino)-2-propanol for synthesis
803248 2,4-Dinitroaniline for synthesis
803257 N-Phenyl-2,2’-iminodiethanol for synthesis
803258 Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone for synthesis
803259 Diphenylacetonitrile for synthesis
803264 1,1-Iminodi-2-propanol for synthesis
803265 Dipropylene glycol (mixture of isomers) for synthesis
803268 1-Bromododecane for synthesis
803269 4-Methyl-1,3-phenylenediamine for synthesis
803272 4-Methyl-1,2-phenylenediamine for synthesis
803273 2-(Diethylamino)-ethanol for synthesis
803274 Diethylenetriamine for synthesis
803275 1,4-Dibromobutane for synthesis
803277 1,8-Dibromooctane for synthesis
803278 1,5-Dibromopentane for synthesis
803279 1,3-Dibromopropane for synthesis
803282 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene for synthesis
803284 Dimethyl sulfone for synthesis
803285 N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride for synthesis
803289 Diallyl phthalate for synthesis
803292 N,N-Dibutyltrimethylenediamine for synthesis
803296 Epichlorohydrine for synthesis
803405 n-Decane for synthesis
803452 Dichlorodimethylsilane for synthesis
803456 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane for synthesis
803458 1,2-Dibromobenzene for synthesis
803461 Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate for synthesis
803462 1-Dodecanol for synthesis
803463 1-Decanol for synthesis
803467 Dichloromethyl methyl ether for synthesis
803500 1,2-Dihydroxy-3,4-cyclobutenedione for synthesis
803503 N,N-Dimethyltrimethylenediamine for synthesis
803505 4-Heptanone for synthesis
803507 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol for synthesis
803509 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
803513 Diphenylmethane for synthesis
803520 N,N’-Diethylthiourea for synthesis
803521 Diallylamine for synthesis
803525 Dimethyl carbonate for synthesis
803526 N,N-Dimethylsulfamoyl chloride for synthesis
803527 Dodecylamine for synthesis
803528 Diacetyl for synthesis
803533 Dibenzylamine for synthesis
803535 1,4-Dibromobenzene for synthesis
803537 Di-sec-butylamine for synthesis
803538 5-Nonanone for synthesis
803539 Dibutyltin oxide for synthesis
803541 Dichloroacetic acid for synthesis
803544 Dioctyltin oxide for synthesis
803545 Diphenyl carbonate for synthesis
803546 Diphenylolpropane for synthesis
803548 Dipropylamine for synthesis
803549 Dibenzyl sulfoxide for synthesis
803553 1,3-Dioxolane (stabilised) for synthesis
803559 Dibenzosuberone for synthesis
803561 1,10-Decanediol for synthesis
803573 2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine for synthesis
803575 2,6-Diaminopyridine for synthesis
803580 1,4-Dimethylpiperazine for synthesis
803581 N,N’-Diphenylthiourea for synthesis
803598 Divinylbenzene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
803600 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin for synthesis
803603 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene for synthesis
803605 Diethyl ketone for synthesis
803628 Dichloroacetyl chloride for synthesis
803632 1,6-Dichlorohexane for synthesis
803635 2,5-Dihydrofuran for synthesis
803639 Dimethyl sulfite for synthesis
803643 3-(Dimethylamino)-1-propanol for synthesis
803646 Diisopropylamine for synthesis
803649 N,N’-Diisopropylcarbodiimide for synthesis
803770 2,4-Dimethylphenol for synthesis
803771 2,5-Dimethylphenol for synthesis
803772 2,6-Dimethylphenol for synthesis
803773 3,4-Dimethylphenol for synthesis
803774 2,4-Dichlorophenol for synthesis
803779 N,N-Dimethylethylenediamine for synthesis
803912 Iron(III) acetylacetonate for synthesis
803945 Iron(III) chloride anhydrous for synthesis
803977 9-Fluorenone for synthesis
803978 Ferrocene for synthesis
804012 Furfural for synthesis
804015 Furfuryl alcohol for synthesis
804016 Furfurylamine for synthesis
804017 2-Furyl methyl ketone for synthesis
804079 Germanium(IV) chloride for synthesis
804082 Girard’s reagent P for synthesis
804104 Glycolic acid for synthesis
804105 Glutaronitrile for synthesis
804107 Glyoxylic acid monohydrate for synthesis
804146 4-Bromobenzaldehyde for synthesis
804148 4-Bromobenzyl bromide for synthesis
804149 4-Bromobenzonitrile for synthesis
804166 2-Bromophenol for synthesis
804174 Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15,2% Pd) for synthesis
804184 Dibutyltin dichloride for synthesis
804187 Dichloromethylvinylsilane for synthesis
804192 Glyoxal hydrate (trimer) for synthesis
804193 Dimethyltin dichloride for synthesis
804213 Guaiacol glyceryl ether for synthesis
804240 Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite) for synthesis
804242 3-(Dimethylaminomethyl)-indole for synthesis
804306 1-Bromohexadecane for synthesis
804307 Hexamethyleneimine for synthesis
804308 1,6-Hexanediol for synthesis
804310 2’-Hydroxyacetophenone for synthesis
804311 4’-Hydroxyacetophenone for synthesis
804312 2-(1-Piperazinyl)ethanol for synthesis
804316 2-Morpholinoethanol for synthesis
804323 1,6-Diaminohexane for synthesis
804324 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane for synthesis
804326 Hexylamine for synthesis
804330 4-Hydroxycoumarin for synthesis
804393 1-Hexanol for synthesis
804482 Mercury(II) trifluoroacetate for synthesis
804511 Hydantoin for synthesis
804512 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone for synthesis
804514 Hexafluorobenzene for synthesis
804515 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol for synthesis
804518 N-Hydroxysuccinimide for synthesis
804521 Hexafluoroacetone sesquihydrate for synthesis
804523 Heptafluorobutyryl chloride for synthesis
804528 N-Hydroxyphthalimide for synthesis
804533 3-Hexanone for synthesis
804535 3-Hydroxybenzaldehyde for synthesis
804536 4-Hydroxybenzaldehyde for synthesis
804537 3-Hydroxybenzoic acid for synthesis
804542 3-Phenylpropionaldehyde for synthesis
804543 3-Phenylpropionic acid for synthesis
804554 1-Bromoheptane for synthesis
804597 3-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid for synthesis
804604 Hydrazinium hydroxide (about 80% N2H5OH) for synthesis
804605 Hydrazinium monobromide for synthesis
804608 Hydrazinium hydroxide (about 100% N2H5OH) for synthesis
804613 Hydroquinone dimethyl ether for synthesis
804726 Indole-3-carbaldehyde for synthesis
804732 Indoline for synthesis
804744 2-Iodoacetamide for synthesis
804771 Iodine monochloride for synthesis
804772 Iodine trichloride for synthesis
804778 alpha-Ionone for synthesis
804781 Iodosobenzene diacetate for synthesis
804784 Isatoic anhydride for synthesis
804786 1-Iodobutane for synthesis
804787 2-Iodobutane (stabilised with sodium carbonate) for synthesis
804788 1-Iodopropane (stabilised with sodium carbonate) for synthesis
804789 2-Imidazolidinone hemihydrate for synthesis
804791 Dimethyl isophthalate for synthesis
804802 Indole-3-acetonitrile for synthesis
804804 Ethyl 3-indoleacetate for synthesis
804805 Isobutyronitrile for synthesis
804807 Isophorone for synthesis
804808 Isophthaloyl dichloride for synthesis
804812 Methylenesuccinic acid for synthesis
804815 Potassium (cubes) under protective liquid for synthesis
804918 Potassium tert-butylate for synthesis
804957 Potassium cyanate for synthesis
805216 Suberonitrile for synthesis
805223 p-Cresol for synthesis
805333 Lauric acid for synthesis
805334 Ethyl laurate for synthesis
805336 Lauroyl chloride for synthesis
805340 1-Chlorododecane for synthesis
805345 Lauronitrile for synthesis
805650 2,6-Dimethylpyridine for synthesis
805652 3,5-Dimethylpyridine for synthesis
805660 Lithium (sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
805661 Lithium aluminium hydride (powder) for synthesis
805662 Lithium (wire) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
805667 Lithium hydrido-tri-tert-butoxoaluminate for synthesis
805678 Lithium amide for synthesis
805706 S-Methylthiouronium sulfate for synthesis
805734 2,4-Dimethylpyridine for synthesis
805740 2-Mercaptoethanol for synthesis
805791 Mesityl oxide for synthesis
805792 Methacrylamide for synthesis
805795 4’-Methoxyacetophenone for synthesis
805796 3-Methoxybenzaldehyde for synthesis
805797 Malondialdehyde bis (diethyl acetal) for synthesis
805801 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone for synthesis
805802 2-(Methylamino)ethanol for synthesis
805804 4-Methyl-2-pentanol for synthesis
805805 Quinaldine for synthesis
805807 3-Methylcyclohexanol (mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
805817 Magnesium turnings acc. to Grignard for synthesis
805850 N-Methylcyclohexylamine for synthesis
805851 N-Methyl-2,2’-iminodiethanol for synthesis
805852 1-Methylimidazole for synthesis
805857 3-Methyl-1-pentyn-3-ol for synthesis
805858 1-Phenylethanol for synthesis
805859 1-Methylpiperazine for synthesis
805869 1-Chlorotetradecane for synthesis
805890 Mesitylene for synthesis
805891 3-Methoxypropionitrile for synthesis
805894 4-Methylmorpholine for synthesis
805895 Methacrylonitrile (stabilised) for synthesis
805897 2-Methylindole for synthesis
805901 Methyl vinyl ketone (stabilised) for synthesis
805905 3-Chloro-2-methyl-1-propene for synthesis
805922 Manganese(II) acetylacetonate for synthesis
805929 Manganese(III) acetate 2-hydrate for synthesis
805930 Manganese(II) chloride for synthesis
805958 Manganese(IV) oxide (precipitated active) for synthesis
805962 Merrifield hydrazide resin for synthesis
805965 Methyl propyl ketone for synthesis
805966 Isopropyl methyl ketone for synthesis
805967 3-Mercaptopropionic acid for synthesis
805968 N,N’-Methylenediacrylamide for synthesis
805971 4-Methoxybenzoic acid for synthesis
806017 Formaldehyde dimethyl acetal for synthesis
806020 Methylammonium chloride for synthesis
806021 Methanesulfonyl chloride for synthesis
806022 Methanesulfonic acid for synthesis
806031 2-Methyl-1-butanol for synthesis
806061 (2-Methoxyethyl) acetate for synthesis
806064 Iodomethane (stabilised with silver) for synthesis
806072 1-Methyl-2-pyrrolidone for synthesis
806074 2-Methylnaphthalene for synthesis
806085 1-Methylpiperidine for synthesis
806086 alpha-Methylstyrene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
806088 4-Methyl pentanoic acid for synthesis
806096 N-Methylaniline for synthesis
806099 2-Methoxyethyl chloride for synthesis
806116 Methyltriphenylphosphonium bromide for synthesis
806127 Morpholine for synthesis
806147 Methylcyclohexane for synthesis
806169 N-Methylformanilide for synthesis
806179 4-Methylbenzaldehyde for synthesis
806187 4-Methylpiperidine for synthesis
806189 Malononitrile for synthesis
806190 Malonamide for synthesis
806193 tert-Amyl alcohol for synthesis
806195 3,4-Methylenedioxyphenol for synthesis
806206 1,8-Naphthalenediamine for synthesis
806207 3’-Nitroacetophenone for synthesis
806209 3-Nitroaniline for synthesis
806210 1-Bromonaphthalene for synthesis
806213 2-Naphthalenesulfonyl chloride for synthesis
806215 1,4-Naphthoquinone for synthesis
806217 4’-Nitroacetophenone for synthesis
806225 4-Methoxy-2-nitroaniline for synthesis
806226 2-Methoxy-4-nitroaniline for synthesis
806227 2-Nitroanisole for synthesis
806232 1-Chloro-2-nitrobenzene for synthesis
806291 1-Nitronaphthalene for synthesis
806294 4-Nitro-1,2-phenylenediamine for synthesis
806297 2-Methyl-4-nitroaniline for synthesis
806341 Sodium aluminiumbis (2-methoxyethoxo) dihydride (70% solution in toluene) for synthesis
806356 Sodium hydrogen sulfite (39% solution in water) for synthesis
806373 Sodium borohydride fine granular for synthesis
806455 Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate for synthesis
806538 Sodium methylate for synthesis
806548 3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt for synthesis
806617 Ethyl pyruvate for synthesis
806715 Nickel(II) acetylacetonate for synthesis
806722 Nickel(II) chloride anhydrous for synthesis
806749 Nickel-aluminium alloy (powder) for the production of Raney nickel for synthesis
806750 Ethyl 4-pyridinecarboxylate for synthesis
806753 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide for synthesis
806754 Ethyl 3-pyridinecarboxylate for synthesis
806765 3-Nitrobenzaldehyde for synthesis
806766 4-Nitrobenzaldehyde for synthesis
806769 3-Nitrobenzoyl chloride for synthesis
806770 Nitrobenzene for synthesis
806772 4-Nitrobenzoyl chloride for synthesis
806790 2-Nitrophenol for synthesis
806805 3-Nitrotoluene for synthesis
806806 2-Nitrotoluene for synthesis
806807 4-Nitrotoluene for synthesis
806838 n-Nonane for synthesis
806843 Nitroethane for synthesis
806845 Nonylamine for synthesis
806851 1-Nitropropane for synthesis
806855 3-Methyl-4-nitrophenol for synthesis
806862 1-Naphthylacetic acid for synthesis
806866 1-Nonanol for synthesis
806901 Octanal for synthesis
806903 1-Chlorooctane for synthesis
806904 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol for synthesis
806908 2-Anilinoethanol for synthesis
806910 n-Octane for synthesis
806912 Ethyl mandelate for synthesis
806913 DL-Mandelic acid for synthesis
806914 (R)-(-)-Mandelic acid for resolution of racemates for synthesis
806916 1,8-Diaminooctane for synthesis
806917 Octylamine for synthesis
806918 Heptanal for synthesis
806921 1,8-Octanediol for synthesis
806925 (S)-(+)-Mandelic acid for resolution of racemates for synthesis
806927 2,2’-Oxydiethanethiol for synthesis
807000 o-Phenetidine for synthesis
807002 p-Phenetidine for synthesis
807006 2-Phenylethanol for synthesis
807007 1-Phenyl-1,2-ethanediol for synthesis
807010 2-Phenylpropionaldehyde for synthesis
807012 1-Phenyl-1-propanol for synthesis
807014 3-Phenyl-1-propanol for synthesis
807016 3-(Aminomethyl)pyridine for synthesis
807020 Aminopropanol (mixture of isomers) for synthesis
807024 Propiophenone for synthesis
807025 4-Isopropylbenzaldehyde for synthesis
807027 1,2-Propylene oxide for synthesis
807028 Phenyl isothiocyanate for synthesis
807029 2-Pyridylmethanol for synthesis
807030 3-Pyridylmethanol for synthesis
807031 (R)-(+)-1-Phenylethylamine for the resolution of racemates for synthesis
807033 4-Pyridylmethanol for synthesis
807035 2-Pyridinol for synthesis
807036 3-Pyridinol for synthesis
807037 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride for synthesis
807041 2-Pyrrolidone for synthesis
807044 Phenylacetylene for synthesis
807047 (S)-(-)-1-Phenylethylamine for the resolution of racemates for synthesis
807048 3-Methylpyridine for synthesis
807049 4-Methylpyridine for synthesis
807050 2-Propyn-1-ol for synthesis
807051 Propylene carbonate for synthesis
807055 Oxindole for synthesis
807057 Ethyl 2-pyridinecarboxylate for synthesis
807059 Diethyl oxalate for synthesis
807061 1,5-Pentanediol for synthesis
807063 Propionyl chloride for synthesis
807064 Pyrazine for synthesis
807066 Oxalyl chloride for synthesis
807067 Phthalide for synthesis
807068 Propionitrile for synthesis
807070 DL-alpha-Aminophenylacetic acid for synthesis
807073 (R)-(-)-alpha-Aminophenylacetic acid for resolution of racemates for synthesis
807076 Phenylacetyl chloride for synthesis
807080 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one for synthesis
807103 Palladium(II) acetylacetonate for synthesis
807104 Palladium/charcoal activated (10% Pd) hydrogenation catalyst (oxidic form) for synthesis
807106 Palladium/calcium carbonate (10% Pd) hydrogenation catalyst (oxidic form) for synthesis
807107 Palladium(II) oxide (85% Pd) hydrogenation catalyst for synthesis
807110 Palladium(II) chloride (59% Pd) anhydrous, for synthesis
807111 (R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)succinamic acid for resolution of racemates for synthesis
807112 (R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid for resolution of racemates for synthesis
807113 (S)-(-)-N-(1-Phenylethyl)succinamic acid for resolution of racemates for synthesis
807114 Pentadecafluorooctanoic acid for synthesis
807115 (S)-(-)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid for resolution of racemates for synthesis
807166 Nonanal for synthesis
807167 Nonanoic acid for synthesis
807171 Nonanoyl chloride for synthesis
807246 1,4-Phenylenediamine for synthesis
807250 Phenylhydrazine for synthesis
807270 Phosphorus (red) (stabilised) for synthesis
807286 Ethyl phenylacetate for synthesis
807291 Ethylene glycol monophenyl ether for synthesis
807292 3,5-Dihydro-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3,5-dione for synthesis
807302 Phthalimide potassium salt for synthesis
807303 Phthalimide for synthesis
807325 Piperazine anhydrous for synthesis
807331 Pentaerythritol for synthesis
807333 n-Pentylamine for synthesis
807334 2-Phenylethylamine for synthesis
807335 2-Phenylethyl bromide for synthesis
807339 Platinum/charcoal activated (10% Pt) hydrogenation catalyst for synthesis
807340 Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt) for synthesis
807346 Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt) hydrogenation catalyst for synthesis
807347 Platinum(IV) chloride (57.5% Pt) anhydrous, for synthesis
807383 Lead(II) chloride anhydrous for synthesis
807466 2-Pyridinecarbaldehyde oxime for synthesis
807468 3-Pyridinecarbaldehyde for synthesis
807469 4-Pyridinecarbaldehyde for synthesis
807470 2-Pyridinecarbaldehyde for synthesis
807471 Polyphosphoric acid for synthesis
807476 Isopropylamine for synthesis
807477 Propylamine for synthesis
807480 Ethylene glycol monoisopropyl ether for synthesis
807481 1,3-Propanediol for synthesis
807483 Polyethylene glycol 200 for synthesis
807484 Polyethylene glycol 300 for synthesis
807485 Polyethylene glycol 400 for synthesis
807486 Polyethylene glycol 600 for synthesis
807488 Polyethylene glycol 1000 for synthesis
807489 Polyethylene glycol 1500 for synthesis
807490 Polyethylene glycol 4000 for synthesis
807491 Polyethylene glycol 6000 for synthesis
807492 Pyrrole for synthesis
807494 Pyrrolidine for synthesis
807500 n-Amyl alcohol for synthesis
807501 2-Pentanol for synthesis
807502 3-Pentanol for synthesis
807504 2-Phenylimidazole for synthesis
807506 Pyridine N-oxide for synthesis
807508 N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride for synthesis
807511 2-Phenylethyl chloride for synthesis
807516 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride for synthesis
807521 Propylbenzene for synthesis
807529 1-Propanethiol for synthesis
807532 2-Propanethiol for synthesis
807539 3-Piperidinol for synthesis
807564 9,10-Phenanthrenequinone for synthesis
807567 N-Phenylurea for synthesis
807569 3-Phenylpropyl bromide for synthesis
807572 Pyrazole for synthesis
807574 2-Pyrrolecarbaldehyde for synthesis
807582 Heptanoic acid for synthesis
807588 Phenylmercury acetate for synthesis
807595 Resorcinol dimethyl ether for synthesis
807632 Rhodium(III) chloride trihydrate (38% Rh) for synthesis
807633 Iridium(III)chloride hydrate for synthesis
807666 Sarcosine for synthesis
807679 Styrene (stabilised) for synthesis
807680 Stearyl alcohol for synthesis
807706 Silicon tetrachloride for synthesis
807837 Antimony(V) chloride for synthesis
807839 Antimony(III) fluoride for synthesis
807971 Succinimide for synthesis
807990 Succinamide for synthesis
807993 Sulfolane for synthesis
807994 3-Sulfolene for synthesis
807997 Sulfuryl chloride for synthesis
808076 Thioacetic acid for synthesis
808096 Tetrabromophthalic anhydride for synthesis
808125 4,4’-Bis(dimethylamino)-benzophenone for synthesis
808146 1-Tetradecanol for synthesis
808154 Thionyl chloride for synthesis
808157 Thiophene for synthesis
808158 N-Allylthiourea for synthesis
808159 Thiophenol for synthesis
808161 Thiophene-2-carbaldehyde for synthesis
808177 Dimethyl terephthalate for synthesis
808203 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone for synthesis
808205 Tetramethylurea for synthesis
808222 Trichloroacetonitrile for synthesis
808224 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline for synthesis
808230 4-Toluenesulfonamide for synthesis
808236 1,1’,1"-Nitrilotri-2-propanol for synthesis
808240 Tetracyanoethylene for synthesis
808243 Tetraphenylphosphonium bromide for synthesis
808244 Tetraphenylphosphonium chloride for synthesis
808245 Triethylene glycol for synthesis
808249 Triethylene glycol dimethyl ether (stabilised) for synthesis
808255 Trichloromethylsilane for synthesis
808259 2,2,2-Trifluoroethanol for synthesis
808260 Trifluoroacetic acid for synthesis
808261 Trifluoroacetic anhydride for synthesis
808263 Methyl trifluoroacetate for synthesis
808264 Toluylene 2,4-diisocyanate for synthesis
808265 Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride (11% Rh) for synthesis
808270 Triphenylphosphine for synthesis
808272 1,3-Diaminopropane for synthesis
808273 o-Tolunitrile for synthesis
808274 p-Tolunitrile for synthesis
808276 Triethoxyvinylsilane for synthesis
808278 Tetra-n-butyltin for synthesis
808279 1,4-Diaminobutane for synthesis
808285 1,2,3-Trichlorobenzene for synthesis
808297 1,3,5-Triazine for synthesis
808305 Titanyl acetylacetonate for synthesis
808307 Titanium(III) chloride solution about 15% (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
808308 Titanium(III) chloride solution about 30% (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
808312 o-Toluidine for synthesis
808314 m-Toluidine for synthesis
808315 p-Toluidine for synthesis
808326 4-Toluenesulfonyl chloride for synthesis
808332 Ethyl 4-toluenesulfonate for synthesis
808333 Methyl 4-toluenesulfonate for synthesis
808348 Chlorotriphenylmethane for synthesis
808352 Triethylamine for synthesis
808358 Tributylamine for synthesis
808384 DL-Tropic acid for synthesis
808385 Tropine for synthesis
808388 1,2,4-Triazole for synthesis
808390 Tributyltin chloride for synthesis
808391 Trichloroacetyl chloride for synthesis
808394 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol for synthesis
808395 Triphenyltin chloride for synthesis
808428 Phenyltrimethylammonium chloride for synthesis
808465 Ethyl undecanoate for synthesis
808468 1-Undecanol for synthesis
808469 2-Undecanone for synthesis
808504 Pentanal for synthesis
808505 Vanadium(IV) oxide acetylacetonate for synthesis
808514 Pentanonitrile for synthesis
808516 gamma-Pentanolactone for synthesis
808518 1-Vinyl-2-pyrrolidone (stabilized with N,N’-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine) for synthesis
808525 3,4-Dimethoxybenzaldehyde for synthesis
808526 3,4-Dimethoxybenzoic acid for synthesis
808529 Pyrocatechol dimethyl ether for synthesis
808540 Ethyl pentanoate for synthesis
808541 Ethyl isopentanoate for synthesis
808543 Pentanoic anhydride for synthesis
808544 Pentanoyl chloride for synthesis
808545 Isopentanoyl chloride for synthesis
808601 1-Tetradecene for synthesis
808606 2,4,6-Trimethylaniline for synthesis
808607 Trichloroisocyanuric acid for synthesis
808608 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid for synthesis
808610 2,2,2-Trichloroethanol for synthesis
808613 Trichloroacetyl isocyanate for synthesis
808614 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine for synthesis
808616 Taurine for synthesis
808617 Terephthaldialdehyde for synthesis
808619 Tetraethylene glycol for synthesis
808624 1,2,4,5-Tetramethylbenzene for synthesis
808625 2,2’-Thiodiacetic acid for synthesis
808626 3,3’-Thiodipropionic acid for synthesis
808633 2-Tridecanone for synthesis
808634 Ethyl tridecanoate for synthesis
808638 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid for synthesis
808649 Trioctylamine for synthesis
808653 Triphenylarsine for synthesis
808669 Xanthone for synthesis
808670 3,4-Dimethylaniline for synthesis
808671 2,6-Dimethylaniline for synthesis
808672 2,5-Dimethylaniline for synthesis
808691 p-Xylene for synthesis
808697 o-Xylene for synthesis
808706 Tetramethyltin for synthesis
808729 Trimethyltin chloride for synthesis
808735 Tripropyltin chloride for synthesis
808742 N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine for synthesis
808803 Zinc(II) acetylacetonate for synthesis
808913 Zirconium(IV) chloride anhydrous, for synthesis
808915 Zirconium(IV) acetylacetonate for synthesis
809622 Ethyl acetoacetate for synthesis
809691 m-Cresol for synthesis
809692 o-Cresol for synthesis
809711 Methyl acetate for synthesis
809722 2-Methylpyridine for synthesis
809733 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene for synthesis
810158 Chlorodiphenylphosphine for synthesis
810165 Trimethylsulfoxoniumiodide for synthesis
810167 N,N-Dimethylthioformamide for synthesis
810208 Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amine for synthesis
810216 Triethyl methanetricarboxylate for synthesis
810261 Diisoamyl ether (stabilized) for synthesis
810278 Dibromomethane (stabilised) for synthesis
810298 Benzyltriethylammonium chloride for synthesis
810408 N,N-Dimethylhydrazine for synthesis
810442 3-Benzoylpropionic acid for synthesis
810489 Palladium/calcium carbonate (5 % Pd) Lindlar hydrogenation catalyst (poisoned with lead) for synthesis
810504 2-Methyl-1,3-cyclopentanedione for synthesis
810557 Diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate for synthesis
810560 Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru) for synthesis
810569 Nitrosyl tetrafluoroborate for synthesis
810591 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride for synthesis
810595 Sodium 2-mercaptoethanesulfonate for synthesis
810600 Silicon tetraisocyanate for synthesis
810645 Kryptofix® 211 for synthesis
810646 Kryptofix® 221 for synthesis
810647 Kryptofix® 222 for synthesis
810953 Kryptofix® 22 for synthesis
811684 Crown ether/18-Crown-6 for synthesis
811689 Kryptofix® 5 for synthesis