کدمرک 811720 الی 815100

فروش ،پذیرش سفارش و  واردات کلیه محصولات مرک آلمان با نام و کدهای زیر توسط شرکت کیمیانوآورآزما برای مشتریان محترم انجام می پذیرد :

811720 Kryptofix® 21 for synthesis
811731 Crown ether/Dibenzo-18-crown-6 for synthesis
811827 Kryptofix® 222 BB for synthesis
811866 Crown ether/Dicyclohexyl-18-crown-6 (mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
811963 Kryptofix® 22 DD for synthesis
811970 Kryptofix® 221 B polymer for synthesis
812034 Antimony(V) fluoride for synthesis
812309 Rhenium(VII) oxide (77% Re) hydrogenation catalyst for synthesis
812382 Titanium(IV) chloride for synthesis
813714 Crown ether/12-Crown-4 for synthesis
813715 Crown ether/15-Crown-5 for synthesis
813718 Crown ether/Benzo-15-crown-5 for synthesis
813755 Crown ether/Dibenzo-24-crown-8 for synthesis
813763 Kryptofix® 23 for synthesis
813885 Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5 for synthesis
814000 2,3-Dimethoxybenzoic acid for synthesis
814001 3,3-Diethoxypropionitrile for synthesis
814002 Tetra-n-octylammonium bromide for synthesis
814003 2-Chlorophenylacetic acid for synthesis
814005 2-sec-Butylaniline for synthesis
814006 tert-Butyl hydroperoxide (70% solution in water) for synthesis
814007 Tetra-n-butylphosphonium bromide for synthesis
814009 2-Ethyl-2-oxazoline for synthesis
814012 4-Cyclohexylacetophenone for synthesis
814014 Cyclohexyl phenyl ketone for synthesis
814015 Dicyclohexyl ketone for synthesis
814016 Isopropyl phenyl ketone for synthesis
814018 Tetrakis(diethylamino)titanium for synthesis
814021 3-Phenoxybenzaldehyde for synthesis
814022 3-(2-Furyl)acrylic acid for synthesis
814023 Diphenylsilane for synthesis
814027 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde for synthesis
814029 (4-Pyridylthio)acetic acid for synthesis
814030 2-Methylbenzaldehyde (stabilised with hydroquinone) for synthesis
814031 3-Methylbenzaldehyde (stabilised with hydroquinone) for synthesis
814032 4-Pyridinecarboxylic acid amide for synthesis
814033 (1S)-(-)-Camphor for synthesis
814034 4-Piperidinecarboxylic acid for synthesis
814035 (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide for synthesis
814037 4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol for synthesis
814038 3-Methylbenzyl chloride for synthesis
814044 Dichloromethylphenylsilane for synthesis
814045 4-(Trifluoromethyl)-benzaldehyde for synthesis
814046 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde for synthesis
814047 tert-Butyl-diphenylchlorosilane for synthesis
814050 N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate for synthesis
814051 Hexamethyldisiloxane for synthesis
814053 Chloromethyldimethylchlorosilane for synthesis
814054 2(5H)-Furanone for synthesis
814055 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl chloride for synthesis
814056 Ruthenium(III) acetylacetonate for synthesis
814057 Tetra-n-butylphosphonium chloride (50% solution in water) for synthesis
814058 2,6-Dichlorothiophenol for synthesis
814059 2-Chlorobenzophenone for synthesis
814060 1,1,3,3-Tetramethyldisilazane for synthesis
814062 Allyltrimethylsilane for synthesis
814065 (1S)-(+)-Camphorquinone for synthesis
814067 Polyethylene glycol 600 PR for synthesis
814068 Tetrapropylammonium hydroxide (40% solution in water) for synthesis
814069 Bis(triphenylphosphine)carbonylrhodium(I) chloride for synthesis
814070 Sebacic acid dinitrile for synthesis
814071 (1R)-(-)-Camphorquinone for synthesis
814072 2-Amino-5-nitropyridine for synthesis
814076 D-(+)-Ribonic acid gamma-lactone for synthesis
814077 4-Methoxyphenylhydrazinium chloride for synthesis
814078 Chlorotriphenylsilane for synthesis
814079 Iodotrimethylsilane (stabilised) for synthesis
814080 (R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate for synthesis
814081 (S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate for synthesis
814082 (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol for synthesis
814083 4-tert-Butylcyclohexyl acetate (mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
814084 Glyoxylic acid (50% solution in water) for synthesis
814085 Dehydracetic acid sodium salt for synthesis
814086 4-tert-Butylcyclohexanol (mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
814087 Hexadecyltrimethylammonium chloride (50% solution in 2-propanol/water 3:2) for synthesis
814088 Tributylmethylammonium chloride (75% solution in water) for synthesis
814089 4-Fluoro-3-nitroaniline for synthesis
814094 4-Fluorophenylacetic acid for synthesis
814095 Sodium amide crystalline for synthesis
814099 2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride for synthesis
814100 3-Diethylamino-1-propylamine for synthesis
814101 3-(4-Hydroxyphenyl)-propionic acid for synthesis
814104 Chlorodimethylsilane for synthesis
814107 2-(Dimethylamino)pyridine for synthesis
814109 Tributyltin hydride for synthesis
814112 3-Dimethylaminobenzoic acid for synthesis
814113 (-)-Menthol for synthesis
814114 Saccharin sodium salt dihydrate for synthesis
814115 Dichlorodiethylsilane for synthesis
814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis
814120 4-Guanidinobenzoic acid hydrochloride for synthesis
814123 Isophoronediamine (mixture of stereoisomers) for synthesis
814125 1,2,3-Trimethoxybenzene for synthesis
814126 2-Mercaptobenzimidazole for synthesis
814132 (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol for synthesis
814133 (S)-(+)-1,2-Propanediol for synthesis
814134 2-Chloro-3,5-dinitropyridine for synthesis
814136 2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane for synthesis
814137 1,1-Dimethoxy-3-nitropropane for synthesis
814138 3-Nitropropanol for synthesis
814140 Benzyltributylammonium chloride for synthesis
814141 Butyltriphenylphosphonium chloride for synthesis
814143 (S)-(-)-1-Benzoyloxy-2-benzyloxy-3-tosyloxypropane for synthesis
814144 (4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one for synthesis
814145 Ethylene glycol bis-mercaptoacetate for synthesis
814146 1-Octyne for synthesis
814147 tert-Butyllithium (15% solution in n-pentane) for synthesis
814148 2-Acetylpyrrole for synthesis
814151 Potassium superoxide for synthesis
814152 trans-Stilbene for synthesis
814153 Dimethyl acetylsuccinate for synthesis
814155 Tetrachlorocyclopropene for synthesis
814156 (-)-2,3-O-Benzylidene-L-threitol for synthesis
814157 Diisobutyl phthalate for synthesis
814160 2,5-Piperazinedione for synthesis
814163 2-Methoxy-4-methylphenol for synthesis
814165 Iminodiacetic acid for synthesis
814167 (2R)-(-)-1-Benzoyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone for synthesis
814168 Allyltriphenylphosphonium bromide for synthesis
814169 3-Nitropropyl-2-tetrahydropyranyl ether for synthesis
814170 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one for synthesis
814171 Polyethylene glycol dimethyl ether 500 (stabilised) for synthesis
814172 Polyethylene glycol dimethyl ether 2000 for synthesis
814173 Polyethylene glycol dimethyl ether 250 for synthesis
814175 3-Methyl-3-oxethanemethanol for synthesis
814177 Diisoheptyl phthalate for synthesis
814178 Trimethoxymethylsilane for synthesis
814179 Disulfur dichloride for synthesis
814180 (R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate for synthesis
814181 Bis(2-ethylhexyl) phosphate for synthesis
814182 3-Amino-5-methylisoxazol for synthesis
814183 4-Aminobenzonitrile for synthesis
814184 9-Decen-1-ol for synthesis
814185 Hydroxymethylcyclobutane for synthesis
814186 Glycolic acid (70% solution in water) for synthesis
814187 3,5-Dimethylisoxazole for synthesis
814190 Methyl isobutyrylacetate for synthesis
814191 2-Amino-1,3-propanediol oxalate (2:1) for synthesis
814192 (S)-(-)-2-Hydroxy-1,2,2-triphenylethyl acetate for synthesis
814193 (R)-(+)-2-Hydroxy-1,2,2-triphenylethyl acetate for synthesis
814195 4-Phenoxyphenol for synthesis
814201 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyranone for synthesis
814204 5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane for synthesis
814205 1,1-Diethoxy-2-nitroethane for synthesis
814209 Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide for synthesis
814214 3-Methylpyrazole for synthesis
814216 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol for synthesis
814217 N-Formylurea for synthesis
814219 N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide for synthesis
814221 Benzaldehyde dimethyl acetal for synthesis
814222 Potassium methylate (30-35% solution in methanol) for synthesis
814223 Imidazole for synthesis
814225 Lithiumdiisopropylamide (solution about 2 molar in cyclohexane/ethylbenzene/ tetrahydrofuran) for synthesis
814226 Trimethylsilylacetylene for synthesis
814228 3,6-Dimethylpiperazine-2,5-dione for synthesis
814229 3-Methylpentanoic acid for synthesis
814231 Benzyltrimethylammonium bromide for synthesis
814232 2-Methyl-2-thiazoline for synthesis
814233 3-Bromothiophene for synthesis
814234 Methyl phenyl sulfoxide for synthesis
814244 Di-tert-butyldichlorosilane for synthesis
814248 (R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl) phenylglycine for synthesis
814249 Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate for synthesis
814254 Levulinic acid for synthesis
814255 1,1,3,3-Tetrachloropropene for synthesis
814256 1-Chloro-1-(trichlorovinyl)cyclopropane for synthesis
814258 3-Fluorobenzaldehyde for synthesis
814259 4-Chlorophenylacetic acid for synthesis
814260 4-Fluorobenzylamine for synthesis
814261 3-Fluorobenzyl alcohol for synthesis
814262 3-Fluorobenzoyl chloride for synthesis
814265 1,8-Dihydroxy-3,6-dithiaoctane for synthesis
814266 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole for synthesis
814267 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole for synthesis
814268 3-Mercapto-1,2,4-triazole for synthesis
814269 Methylphenyl glyoxylate for synthesis
814271 Rhodanine-N-acetic acid for synthesis
814278 tert-Butyl 2-nitroethyl ether for synthesis
814282 Dimethylaminotrimethylsilane for synthesis
814283 Bis(trichloromethyl) carbonate for synthesis
814285 2-Ethoxyethyl chloride for synthesis
814286 4-tert-Butyltoluene for synthesis
814287 5-tert-Butyl-m-xylene for synthesis
814288 1-Chloroheptane for synthesis
814289 (Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal for synthesis
814290 1-Chloro-2-methyl-1-propene for synthesis
814291 (1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol for synthesis
814294 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone for synthesis
814295 Ethyl (3-aminopyrazole 4-carboxylate) for synthesis
814298 3,3,5-Trimethylcyclohexanone for synthesis
814301 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol for synthesis
814304 N-Benzyl-2-phenylethylamine for synthesis
814305 Monoethyl malonate potassium salt for synthesis
814307 9-Fluorenylmethyl-succinimidyl-carbonate for synthesis
814308 Thiophene-2-carboxylic acid chloride for synthesis
814310 2-(Diethylamino)ethanethiol for synthesis
814312 Acenaphthene for synthesis
814313 Arecolinium bromide for synthesis
814314 alpha-(Phenylthio)phenylacetic acid for synthesis
814316 Crown ether/Benzo-18-crown-6 for synthesis
814317 Hexaethyltriaminophosphine for synthesis
814324 Bromotrimethylsilane for synthesis
814325 Silver trifluoromethanesulfonate for synthesis
814330 Pyridinium 4-toluenesulfonate for synthesis
814334 1,8-Dichlorooctane for synthesis
814335 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde for synthesis
814336 3,4,5-Trimethoxyphenyl acetic acid for synthesis
814337 3-Methoxy-3-methylbutanol for synthesis
814341 5-Hexen-1-ol for synthesis
814342 2-Ethylhexyl acetate for synthesis
814343 (S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid for synthesis
814345 Pyridinium bromide-perbromide for synthesis
814347 Lithium tetrafluoroborate for synthesis
814352 Ethyl stearate for synthesis
814353 Potassium hydroxide (powder) for synthesis
814357 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride for synthesis
814359 L-(-)-Homoserine for synthesis
814360 Methyl 3-methylthiopropionate for synthesis
814361 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone for synthesis
814362 Epiclon® B-4400 for synthesis
814363 N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride for synthesis
814364 Didecyl-dimethylammonium chloride (50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
814365 (2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulfonate for synthesis
814368 Sodium bromate for synthesis
814371 Triethylamine trishydrofluoride for synthesis
814372 D-(-)-Camphorsulfonyl imine for synthesis
814373 N-Bromomethylphthalimide for synthesis
814374 Methyl (2-methyl-3-trimethylsiloxycyclopropane-carboxylate) (mixture of cis and trans isomers) for synthesis
814378 Tropolone for synthesis
814379 (S)-(-)-1-BOC-2-tert-Butyl-3-methyl-4-imidazolidinone for synthesis
814380 (R)-(+)-1-BOC-2-tert-Butyl-3-methyl-4-imidazolidinone for synthesis
814386 Triphenylphosphonium bromide for synthesis
814388 (1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine for synthesis
814389 4,5-Difluorophthalic anhydride for synthesis
814392 Triethylenetetramine (mixture of isomers) for synthesis
814393 Glutardialdehyde (50% solution in water) for synthesis
814395 2-Allyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane for synthesis
814397 (1S,2R)-(-)-2,10-Camphorsultame for synthesis
814399 (R)-(+)-1-(Dimethylamino)ethylferrocene for synthesis
814400 Chloromercuriferrocene for synthesis
814401 (S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl) phenylglycine for synthesis
814408 N-(3-Bromopropyl)phthalimide for synthesis
814409 2,3-Dicyanohydroquinone for synthesis
814410 Azetidine for synthesis
814411 trans-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid for synthesis
814413 Sulfosuccinic acid (70% solution in water) for synthesis
814414 Triethoxyoctylsilane for synthesis
814420 Di-n-butyl carbonate for synthesis
814422 N-(Hydroxymethyl)-phthalimide for synthesis
814427 2-(Aminomethyl)pyridine for synthesis
814432 1-Bromooctadecane for synthesis
814436 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate for synthesis
814437 Tributylacetyl citrate for synthesis
814439 2-Propylvaleric acid for synthesis
814440 3-Phenylpropyl acetate for synthesis
814441 Hydroxylamine (50% solution in water) for synthesis
814442 3,3,5-Trimethylcyclohexanol (mixture of cis- and trans- isomers) for synthesis
814443 4-Phenylthiosemicarbazide for synthesis
814444 1-Octadecanethiol for synthesis
814454 4-Amino-3-nitrophenol for synthesis
814455 1-Cyclohexylethanol for synthesis
814456 4-Ethylcyclohexanone for synthesis
814459 Cyclopropyl methyl chloride for synthesis
814460 3-Amino-5-(methylmercapto)-1H-1,2,4-triazole for synthesis
814461 4-Isopropoxybenzoic acid for synthesis
814463 N,N’-Diacetylhydrazine for synthesis
814464 Gibberellic acid for synthesis
814472 (1S)-(-)-Borneol for synthesis
814473 (S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone for synthesis
814475 Tridecanedioic acid for synthesis
814477 2,3-Dimethylpyrazine for synthesis
814478 2-Ethylpyrazine for synthesis
814481 alpha-Methylcinnamaldehyde for synthesis
814482 4-Biphenylylacetic acid for synthesis
814483 Amidosulfonic acid for synthesis
814484 Cyclobutyl methyl bromide for synthesis
814486 Monomethyl carbonate sodium salt for synthesis
814489 2,2-Dichloropropiophenone for synthesis
814490 2,2-Dichlorobutyrophenone for synthesis
814493 2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione for synthesis
814495 3-Amino-1H-1,2,4-triazole for synthesis
814498 (R)-(+)-2-Chloropropionic acid for synthesis
814499 Dimethyl adipate/Dimethyl glutarate/Dimethyl succinate (mixture of the esters 16:63:21) for synthesis
814500 Isoamyl benzoate for synthesis
814501 2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate for synthesis
814503 2-Tetrahydrofuran carboxylic acid for synthesis
814504 3-Furancarboxylic acid for synthesis
814505 1,2,4-Trimethylbenzene for synthesis
814506 Chlorobenzene special quality for synthesis
814507 3-Methylamino-1,2-propanediol for synthesis
814509 Chlorotriisopropylsilane for synthesis
814510 Trimethylvinylsilane for synthesis
814512 (R)-(-)-Citramalic acid for synthesis
814513 3-Chloro-1-methoxy-2-propanol for synthesis
814518 Acetylferrocene for synthesis
814519 Lithium methylate (10% solution in methanol) for synthesis
814521 1,1,1-Trifluoroacetone for synthesis
814522 4-Fluorophenylacetone for synthesis
814523 3,5-Dimethylpyrazol for synthesis
814525 (R)-(-)-1,3-Butanediol for synthesis
814526 Benzyl acetoacetate for synthesis
814528 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate for synthesis
814529 Complex base/Sodium tert-butylate-Sodium amide (0.8 molar suspension in tetrahydrofurane) for synthesis
814531 DL-Camphorquinone for synthesis
814532 2-Methyl-1,3-dioxepane for synthesis
814533 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan for synthesis
814536 Methyl propyl ketone for synthesis
814537 Melatonine for synthesis
814538 1,2-Phenylenediamine for synthesis
814539 2-Amino-3-hydroxypyridine for synthesis
814540 O-Methylhydroxylammonium chloride (25% solution in diluted HCl) for synthesis
814541 1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene for synthesis
814542 2,2’,4’-Trichloroacetophenone for synthesis
814543 Crown ether/4’-Nitrobenzo-15-crown-5 for synthesis
814544 4,6,8-Trimethylazulene for synthesis
814546 DL-Limonene (mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
814549 Formaldehyde diethyl acetal (stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
814550 2-Adamantanol for synthesis
814551 2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene for synthesis
814552 Sodium hydride suspension (60% suspension in paraffin oil) for synthesis
814553 2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride for synthesis
814554 1,2-Bis-(2-chloroethoxy) ethane for synthesis
814555 4-Bromoaniline special quality for synthesis
814556 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylalcohol for synthesis
814557 (S)-(-)-Butyllactate for synthesis
814558 4-Nitrophenol (contains 5% water) for synthesis
814559 2-Phenylbenzothiazole for synthesis
814560 Ethyl bromopyruvate for synthesis
814561 3-Methoxy-2-cyclohexen-1-one for synthesis
814562 Petroleum benzine boiling range 70-90°C for synthesis
814563 Petroleum benzine boiling range 140-180°C for synthesis
814564 (1S)-(+)-Camphorlactone-sulfonyloxaziridine for synthesis
814565 di-Rhenium decarbonyl for synthesis
814566 Diisopropylazodicarboxylate for synthesis
814567 3,3’,4,4’-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride for synthesis
814568 1,5-Hexadiene-3,4-diol (mixture of DL- and meso form) (stabilized with Hydroquinone) for synthesis
814569 2,5-Dimethylpyrazine for synthesis
814572 4-Acetamidobenzoic acid for synthesis
814573 Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd) for synthesis
814574 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid for synthesis
814575 Citronellal for synthesis
814576 Bis(2-ethylhexyl) sebacate for synthesis
814577 (3-Hydroxyphenyl)-acetic acid for synthesis
814578 2,3-Naphthalenediol for synthesis
814579 4-Hydroxybenzonitrile for synthesis
814580 2-Amino-4-methylpyrimidine for synthesis
814581 4-Chloro-3-nitrophenol for synthesis
814582 2-Methoxy-5-nitrophenol for synthesis
814583 5-Amino-2-methoxyphenol for synthesis
814584 4-Propylcyclohexanone for synthesis
814585 1-Phenylpyrazole for synthesis
814586 N-Aminorhodanine for synthesis
814587 Triethylene glycol monomethyl ether for synthesis
814588 1,2-Propylene glycol diacetate for synthesis
814589 1,4-Dimethylpiperazine-2,5-dione for synthesis
814590 Ethyl glycinate hydrochloride for synthesis
814591 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid for synthesis
814593 Myrcene (stabilized) for synthesis
814595 2-Adamantanone for synthesis
814596 N-Acetyl-L-glutamic acid for synthesis
814598 2,2’-Dithiobisbenzothiazole for synthesis
814599 N-Acetyl-DL-valine for synthesis
814600 Ethyltriphenylphosphonium iodide for synthesis
814605 Squalane for synthesis
814606 Sodium peroxide for synthesis
814608 5-Chloro-2-methylbenzoxazole for synthesis
814609 Formamidine disulfide dihydrochloride for synthesis
814612 (S)-2-Chloro-3-methylbutyric acid for synthesis
814614 (S)-(-)-2-Chloropropionic acid for synthesis
814615 (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol for synthesis
814616 Dimethyl ammonium dimethylcarbamate for synthesis
814617 2-Methoxypyrazine for synthesis
814618 2,6-Dimethylpyrazine for synthesis
814619 Ethylenediammonium diiodide for synthesis
814620 Acetylcholine bromide for synthesis
814621 4-Aminohippuric acid for synthesis
814622 4-Methoxybenzoic acid sodium salt for synthesis
814624 2-Pyrazinecarbonitril for synthesis
814626 4-Fluorobenzoic acid for synthesis
814627 1-Hydroxybenzotriazole hydrate for synthesis
814628 Methyl 3-bromopropionate for synthesis
814629 2-Methylpyrazine for synthesis
814630 3-Methyl-3-penten-2-one for synthesis
814631 n-Tridecane for synthesis
814632 L-Glutamic acid hydrochloride for synthesis
814633 Betain hydrochloride for synthesis
814634 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[i,j]-quinolizin-8-ol for synthesis
814635 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate for synthesis
814636 (3-Methoxyphenyl)acetonitrile for synthesis
814637 Methanesulfonic acid (70% solution in water) for synthesis
814638 1,2,3,4-Tetrahydro-6,6-dimethoxyquinazoline-2,4-dione for synthesis
814642 (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone for synthesis
814643 (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone for synthesis
814644 (S)-(-)-BOC-Phenylalaninol for synthesis
814645 Tetra-n-butylammonium chloride for synthesis
814646 2,6-Dihydrobenzoic acid for synthesis
814647 3’-Nitroacetanilide for synthesis
814648 4-Aminodiphenylamine for synthesis
814649 Methylisoeugenol for synthesis
814650 1H-1,2,4-Triazole sodium salt for synthesis
814651 Tetramethyl orthosilicate for synthesis
814652 1-Ethoxycarbonyl piperazine for synthesis
814653 Formamidine acetate for synthesis
814654 N-Chloromethylen-N,N-dimethyl ammonium chloride for synthesis
814656 Antimony(III) chloride for synthesis
814657 Pinane for synthesis
814658 Copper(II) bromide for synthesis
814659 Dimethyl glutarate for synthesis
814660 4-tert-Butylbenzyl alcohol for synthesis
814661 2-Bromothiazole for synthesis
814662 Glycolic acid (70% solution in water) special quality
814663 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine for synthesis
814664 4,4’-Difluorobenzil for synthesis
814665 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine for synthesis
814666 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine for synthesis
814668 7-Bromoheptanonitrile for synthesis
814669 6-Bromohexanonitrile for synthesis
814670 5-Bromovaleronitrile for synthesis
814671 N,N-Diethylhydroxylamine (85% solution in water) for synthesis
814672 (-)-[(8,8-Dichlorocamphoryl)-sulfonyl]-oxaziridine for synthesis
814674 2-Mercaptobenzothiazole for synthesis
814675 2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one for synthesis
814676 4,4’-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) for synthesis
814678 4-Dimethylaminobenzoic acid for synthesis
814679 4-(Diethylamino)benzoic acid for synthesis
814680 3,3’-Diaminodiphenyl sulfone for synthesis
814681 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (free radical) for synthesis
814684 N-Cyclohexylaniline for synthesis
814685 N-Ethylpiperazine for synthesis
814687 Thiobenzoylmercaptoacetic acid for synthesis
814688 Benzyl chloroformate (stabilised) for synthesis
814689 Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt) catalyst for synthesis
814690 2,2,2-Trifluoroacetamide for synthesis
814691 2,5-Dimethylresorcinol for synthesis
814692 Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate for synthesis
814693 (2-tert-Butyl-4-methylcyclohexyl) acetate (mixture of isomers) for synthesis
814694 2-tert-Butyl-4-methylcyclohexanol for synthesis
814695 2,5,7,7-Tetramethyloctanal for synthesis
814697 2,6-Difluorophenylacetic acid for synthesis
814699 1,5-Diamino-2-methylpentane for synthesis
814700 cis-2-Pentenonitrile (stabilised) for synthesis
814701 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol for synthesis
814702 4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulfate- 1,5-hydrate for synthesis
814703 2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid for synthesis
814704 Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate for synthesis
814705 Acetylenediurea for synthesis
814706 Methyl glycinate hydrochloride for synthesis
814707 p-tert-Butylcalix[4]arene for synthesis
814708 p-tert-Butylcalix[6]arene for synthesis
814713 Tetraethylene pentamine (mixture of aliphatic amines) for synthesis
814714 2-Fluorobenzaldehyde for synthesis
814715 N-Lauryl sarcosine sodium salt for synthesis
814717 3,4-Difluorobenzoic acid for synthesis
814718 Isobutylisopropyldimethoxysilane for synthesis
814719 Diisopropyldimethoxysilane for synthesis
814720 Diisobutyldimethoxysilane for synthesis
814721 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-N-piperidinyloxy (free radical) for synthesis
814722 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine for synthesis
814723 D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate for synthesis
814724 Isoamyl butyrate for synthesis
814725 Toluene-4-sulfonic acid monohydrate for synthesis
814726 Brij® 56 for synthesis
814727 Brij® 58 (stabilised with 2-tert-butyl-4-methoxyphenol and citric acid) for synthesis
814728 N-Cbz-Glycine for synthesis
814729 Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt for synthesis
814730 N,N-Diethyl acetoacetamide for synthesis
814731 1,2-Diaminocyclohexane (mixture of isomers) for synthesis
814732 Diisodecyl phthalate for synthesis
814733 Magnesium chloride anhydrous for synthesis
814734 2,4,4-Trimethylpentene (mixture of isomers) for synthesis
814736 2-Tetrahydrofurfurylamine for synthesis
814737 DL-Malic acid for synthesis
814738 2-(2-Chloroethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride for synthesis
814739 N-Methylpiperidine-2-ethanol for synthesis
814741 2-Chloro-6-fluorophenyl acetic acid for synthesis
814743 2-Fluorobenzyl alcohol for synthesis
814744 4-Fluorobenzyl alcohol for synthesis
814748 Tetramethylammonium hydroxide (25% solution in water) for synthesis
814750 Octamethylcyclotetrasiloxane for synthesis
814751 Decamethylcyclopentasiloxane for synthesis
814752 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine for synthesis
814755 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid for synthesis
814756 Citrazinic acid for synthesis
814759 Terpineol (mixture of isomers) for synthesis
814761 Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0) for synthesis
814762 Ethyloleate (mixture of esters) for synthesis
814763 Lithium aluminium hydride (powder) for synthesis
814764 2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate for synthesis
814765 o-Dichlorobenzene/Phenol (mixture 1:1) (viscosity number DIN 53728) for synthesis
814766 Dehydroabietylamine (mixture of isomeres) for synthesis
814767 n-Tetradecane for synthesis
814772 Triethyl borate for synthesis
814773 (S)-(-)-1,1’-Binaphthyl-2,2’-diol for synthesis
814774 (R)-(+)-1,1’-Binaphthyl-2,2’-diol for synthesis
814775 Boron trifluoride-acetic acid-complex for synthesis
814776 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone for synthesis
814779 4-Methylmorpholine 4-oxide (50% solution in water) for synthesis
814782 (S)-2-Methoxymethyl-1-methylideneamino-pyrrolidine for synthesis
814784 Borontrifluoride-acetonitrile complex for synthesis
814785 Isopropyl 2-bromoisobutyrate for synthesis
814803 Hydroxylammonium sulfate for synthesis
814804 Diphenylacetyl chloride for synthesis
814805 3,5-Dimethylbenzoic acid for synthesis
814806 3-(Trifluoromethyl)-benzoic acid for synthesis
814807 1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane for synthesis
814808 5-(4-Fluorophenyl)-pyridine-3-carboxaldehyde for synthesis
814809 (2R)-3,4-Dihydro-2H-1-benzopyrane-2-methylaminehydro chloride for synthesis
814810 Dipentaerythritol for synthesis
814811 Tritolyl phosphate for synthesis
814812 ك-D-Glucose pentaacetate for synthesis
814813 1-Bromo-3,4-difluorobenzene for synthesis
814815 Sodium chlorite (25% solution in water) for synthesis
814817 Isoquinoline-N-oxide for synthesis
814818 Isoquinoline-5-sulfonic acid for synthesis
814819 Indole-3-carboxylic acid for synthesis
814820 Indole-5-carboxylic acid for synthesis
814823 Methyl-(3-indolcarboxylate) for synthesis
814826 Acetophenone oxime for synthesis
814828 3-Acetylbenzonitrile for synthesis
814829 2-Acetylcyclohexanone for synthesis
814831 2-(Benzylamino) pyridine for synthesis
814832 3-(Trifluoromethyl)-N-phenylpiperazine for synthesis
814834 1-(4-Chlorophenyl) ethanol for synthesis
814835 3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol for synthesis
814836 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol for synthesis
814837 Chloromethanesulfonyl chloride for synthesis
814838 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride for synthesis
814839 3-Methoxypropylamine for synthesis
814840 4-Hydroxyquinazoline for synthesis
814841 2-Ethylhexanoyl chloride for synthesis
814842 N,N-Dimethyl isopropylamine for synthesis
814843 2-Butylamino-ethanol for synthesis
814845 Isoamyl propionate for synthesis
814846 4-Phenyl-2-butanol for synthesis
814847 1-Cyclopropylethanol for synthesis
814848 2-(1-Cyclohexenyl)-ethylamine for synthesis
814849 3,4-Dichlorobenzylamine for synthesis
814850 3-(Trifluoromethyl)-benzylamine for synthesis
814851 1-Naphthylmethylamine for synthesis
814852 1-(3-Aminopropyl)-imidazole for synthesis
814853 4-Isopropylbenzyl alcohol for synthesis
814855 3-Methylbenzoyl chloride for synthesis
814856 3-Indolyl-glyoxyl chloride for synthesis
814857 Methyl valerate for synthesis
814858 Alkylbenzyldimethylammonium chloride (50% solution in water) for synthesis
814859 N-Phenylmorpholine for synthesis
814860 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid for synthesis
814862 Diphenylglycin for synthesis
814863 Diethylammonium bromide for synthesis
814866 4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine for synthesis
814868 Trioctylphosphinoxide for synthesis
814869 3,5-Dibromopyridine for synthesis
814870 Lithium acetylide-ethylenediamine complex for synthesis
814871 3-Methylaminopropionitrile for synthesis
814873 Ethyl-2-amino-benzo(b)thiophene-3-carboxylate for synthesis
814874 2-Methyl-2-butene (mixture of isomers) for synthesis
814875 6-Fluoroindole for synthesis
814876 3-(Trifluoromethyl)-benzyl chloride for synthesis
814877 6-Chloro-3,4-methylenedioxybenzyl chloride for synthesis
814878 8-Quinolinesulfonyl chloride for synthesis
814879 Thiophene-2-sulfonyl chloride for synthesis
814880 1,9-Decadiene for synthesis
814881 meso-1,2,3,4-Tetrabromobutane for synthesis
814882 4-(Dimethylamino)-1-butanol for synthesis
814883 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol for synthesis
814884 DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate for synthesis
814885 N,N-Dimethylpropionamide for synthesis
814886 (3R)-(+)-Aminopyrrolidine for synthesis
814887 (3S)-(-)-Aminopyrrolidine for synthesis
814889 4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide for synthesis
814890 2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane for synthesis
814891 2-(2-Naphthoxy)-ethanol for synthesis
814893 alpha-Phellandrene for synthesis
814894 Polyvinyl alcohol 145000 for synthesis
814895 9-Fluorenylmethanol for synthesis
814897 4’-Iodoacetophenone for synthesis
814899 Methyl-2-methyl-5-methylsulfonyl-4-(1-pyrrolyl)benzoate for synthesis
814900 Magnesium turnings low in manganese for synthesis
814902 2-Amino-2-cyanoacetamide for synthesis
814903 Butyl butyrate for synthesis
814906 3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt for synthesis
814911 O-Methylhydroxylammonium chloride for synthesis
814912 tert-Dodecanethiol_(mixture of isomers) for synthesis
814914 10-Undecenoyl chloride for synthesis
814915 Methyl trans-4-(4-chloro-[1]benzothieno[2,3-D]- pyrimidin-2-yl)-cyclohexanecarboxylate for synthesis
814917 Aluminium (grit) for synthesis
814918 2-Bromobiphenyl for synthesis
814919 2,6-Difluorobenzylamine for synthesis
814921 Octanoyl-N-methylglucamide for synthesis
814922 1-Bromo-2,4-difluorobenzene for synthesis
814924 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid for synthesis
814925 Kryptofix® 222 special quality for synthesis
814926 Methyl heptanoate for synthesis
814927 Methyl octanoate for synthesis
814928 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole for synthesis
814932 3-Methoxyphenylboronic acid for synthesis
814933 4-Methoxyphenylboronic acid for synthesis
814936 3-Fluorophenylboronic acid for synthesis
814937 4-Fluorophenylboronic acid for synthesis
814938 3,4-Difluorophenylboronic acid for synthesis
814939 3,4,5-Trifluorophenylboronic acid for synthesis
814957 4-Ethylphenylboronic acid for synthesis
814958 1,4-Cyclohexanedione bisethylene ketal for synthesis
814959 3-Fluoroanisole for synthesis
814960 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde for synthesis
814961 4’-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile for synthesis
814962 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile for synthesis
814963 4-Bromo-2-fluorobiphenyl for synthesis
814964 1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene for synthesis
814965 3,4-Difluorobenzaldehyde for synthesis
814966 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene for synthesis
814967 4-Trifluoromethoxyphenol for synthesis
814968 3,4,5-Trifluorobenzaldehyde for synthesis
814969 3,4,5-Trifluorophenol for synthesis
814970 Yttrium(III) acetylacetonate for synthesis
814971 Di-(N,N’-succinimidyl) carbonate for synthesis
814972 2,5-Dimethylanisole for synthesis
814973 Diphenyl-4-piperidinemethanol for synthesis
814974 Phenyllithium (20% solution in dibutylether) for synthesis
814975 3,5-Dichlorphenyldiazonium tetrafluoroborate for synthesis
814976 2-Methylthiophenol for synthesis
814977 Butyramide for synthesis
814979 1-Butyl imidazole for synthesis
814985 Ethylene glycol tert-butylethyl ether for synthesis
814986 DL-Leucine for synthesis
814987 Isobutyl isovalerate for synthesis
814988 Linalyl acetate for synthesis
814989 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid for synthesis
814990 Allyl hexanoate for synthesis
814991 Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate for synthesis
814992 Hexyl butyrate for synthesis
814993 3-Methylbutyl isovalerate for synthesis
814994 3-Methylbutyl hexanoate for synthesis
814995 Tetra-n-butylphosphonium bis(oxalato-(2)-borate for synthesis
814996 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid for synthesis
814997 L-Bornyl acetate for synthesis
814998 Isobornyl acetate for synthesis
814999 gamma-Caprolactone for synthesis
815000 Naphthalene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy
815001 Nitrobenzene-D5 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815002 n-Octane-D18 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815003 Phenol-D6 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy
815004 o-Xylene-D10 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815005 p-Xylene-D10 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815006 Acetophenone-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy
815007 Acetyl chloride-D3 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815008 Ammonia-D3 26% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815009 Ammonium acetate-D3 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815010 Ammonium acetate-D7 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy
815011 Ammonium bromide-D4 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815012 Ammonium chloride-D4 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815013 1-Butanol-D1 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815014 tert-Butanol-D1 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815015 Deuterium bromide 45% solution in D2O deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815016 Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815017 Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99,95% for NMR spectroscopy
815018 Deuterium chloride 38% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815019 Deuterium iodide 57% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815020 Dimethylammonium chloride-D6 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815021 Bromobenzene-D5 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815022 1-Butanol-D10 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815023 Cumene-D12 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815024 Cyclohexane-D12 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815025 Cyclohexanol-D12 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815026 Decahydronaphthalene-D18 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815027 n-Decane-D22 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815028 1,4-Dibromobenzene-D4 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815029 1,2-Dichlorobenzene-D4 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815030 1,4-Dichlorobenzene-D4 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy
815031 Diethyl ether-D10 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815032 N,N-Dimethylacetamide-D9 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815033 Dimethyl carbonate-D6 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815034 Dimethyl sulfate-D6 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815035 Acetic acid-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815036 Acetic acid-D4 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815037 Ethanol-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815038 Ethylene glycol-D6 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815039 n-Heptane-D16 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815040 Hexafluoroacetone sesquideuterate deuteration degree min. 99,8% for NMR spectroscopy
815041 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-D2 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815042 Hexamethylphosphoric triamide-D18 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815043 n-Hexane-D14 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815044 2-Propanol-D1 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy
815045 2-Propanol-D8 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815046 2-Propanol-D7 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815047 Potassiumdeuterium oxide 30% solution in D2O deuteration degree min. 99,8% for NMR spectroscopy
815048 Lithium aluminium deuteride deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy
815049 Malonic acid-D4 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815051 Methanol-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815052 Methanol-D3 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815053 Methylcyclohexane-D14 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815054 Sodium acetate-D3 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815055 Sodiumdeuterium oxide 30% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815056 Sodium formate-D1 deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815058 Phosphoric acid-D3 85% solution in D2O deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815059 Nitric acid-D1 50% solution in D2O deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815060 Sulfuric acid-D2 96% solution in D2O deuteration degree min. 99,5% for NMR spectroscopy
815061 Styrene-D8 deuteration degree min. 98% for NMR spectroscopy
815062 Terephthalic acid-D4 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy
815100 2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole for synthesis