کد کالا:20833.297

ایزوبوتانول VWR با کد ۲۰۸۳۳.۲۹۷ در بسته بندی یک لیتری و با مشخصات زیر :

Isobutanol ≥۹۹.۰%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent

معادل کد مرک ۱۰۰۹۸۴ و ۱۰۰۹۸۵

Synonyms: ۲-Methyl-1-propanol , iso-Butanol , iso-Butyl alcohol

CAS Number: ۷۸-۸۳-۱

Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: ۷۴,۱۲ g/mol
Boiling Pt: ۱۰۷.۹ °C (1013 hPa)
Melting Pt: -۱۰۸ °C
Density: ۰.۸۰۲ g/cm³ (۲۰ °C)
Flash Pt: ۲۸ °C
Storage Temperature: ambient

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا