کد کالا:20814.292

ترت بوتانول VWR با کد ۲۰۸۱۴.۲۹۲ در بسته بندی یک لیتری و با مشخصات زیر :

tert-Butanol ≥۹۹.۵%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent

معادل کد مرک ۸۲۲۲۶۴ و ۱۰۹۶۲۹

Synonyms:tert-Butyl alcohol , Trimethylcarbinol , ۲-Methyl-2-propanol

CAS Number: ۷۵-۶۵-۰

Formula: (CH₃)₃COH
MW: ۷۴,۱۲ g/mol
Boiling Pt: ۸۲.۲ °C (1013 hPa)
Melting Pt: ۲۵.۳ °C
Density: ۰.۷۸۸۷ g/cm³ (۲۰ °C)
Flash Pt: ۱۱ °C
Storage Temperature: ambient

لینک مشخصات محصول در سایت سازنده

بازگشت به بالا