0 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

ردی کالت کلیفرم 100 مرک کد 101298

33,500,000 

محیط کشت ردی کالت کلیفرم ۱۰۰ مرک با کد ۱۰۱۲۹۸در بسته بندی ۲۰ تستی

Coliforms 100
Readycult®

کدکالا

1012980001

بسته بندی

20 تستی

برند

MERCK

Specifications
Appearance
- clearness
clear
- colour yellowish
pH-value (25 °C) 6.6 - 7.0
Inoculum on reference medium
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)
10 - 100
- Citrobacter freundii ATCC 8090 10 - 100
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 10 - 100
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) 10 - 100
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024) ≥ 1000
Growth
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090 +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) +
colour change to blue-green
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090 +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 +
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024) -
Fluorescence
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090 -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024) -
Indole formation
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090 -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 -
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) -
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.

محصولات مرتبط